نویسنده = محمدرضا مجیدی
تعداد مقالات: 5
1. جنبش نرم افزاری تولید علم؛ با نگاهی به قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 16، فروردین 1395، صفحه 229-246

محمدرضا مجیدی؛ سیدحسین افتخارافضلی


2. سازکارهای سیاسی درونی افزایش قدرت در - جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 13، تیر 1394، صفحه 111-144

محمدرضا مجیدی؛ محمدعلی حسینزاده