نویسنده = مرتضی قائمی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب شخصیت امام خمینی)ره( در شعر عباس فتونی و خلیل عجمی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 63-82

مرتضی قائمی؛ زهرا افضلی؛ رقیه کریمی