نویسنده = محمد جواد هراتی
ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 225-227

محمد جواد هراتی؛ افراسیاب جمالی؛ محمد علی ایزدی


همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 83-110

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ رضا بهرامی


عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 199-220

محمد جواد هراتی؛ یدالله هنری لطیف پور؛ سید محمد کاظم حجازی