بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342
1. بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342

سیدمصطفی حسینی؛ خشایار قاضی‌زاده؛ مرتضی اسدی

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1397، ، صفحه 26-50

چکیده
  تأثیرات اندیشه­‌ی سیاسی مبارزه­‌ای امام خمینی بر مراسم عزاداری محرم کمتر با توجه به خودِ مفهوم عزاداری مورد بررسی قرار گرفته است و بیشتر با نگرشی سیاسی تحلیل شده است. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین اندیشه­‌ی ...  بیشتر