نویسنده = مسعود مطلبی
تعداد مقالات: 3
2. جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال

دوره 9، شماره 34، آبان 1399، صفحه 251-276

یونس کسلخه؛ مسعود مطلبی؛ رحمت الله امیراحمدی


3. چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 155-174

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.7.4

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات