نویسنده = محمد عبدالحسین زاده
الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 285-302

20.1001.1.23222573.1400.10.1.12.2

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ سید یوسف کمالیان