نویسنده = یدالله سپهری
مناسبات فرهنگی عامل نفوذ آمریکا در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 53-72

20.1001.1.23222573.1400.10.2.3.5

یدالله سپهری؛ محمد حسین پندار؛ فریبا ایری


پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 119-136

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.6.8

یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری