نویسنده = یدالله سپهری
تعداد مقالات: 2
1. مناسبات فرهنگی عامل نفوذ آمریکا در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 53-72

یدالله سپهری؛ محمد حسین پندار؛ فریبا ایری


2. پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 119-136

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.6.8

یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری