نویسنده = حمیدرضا حقیقت
تساهل لیبرالیستی از دیدگاه امام خمینی و هربرت مارکوزه : تفاوت در مبانی ، تشابه در نتایج

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 225-245

عاطفه عباس زاده؛ حمیدرضا حقیقت؛ محمدعلی اخگر


بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 215-235

بهرنگ قربانی؛ حمیدرضا حقیقت؛ سیدمحمدکاظم کاوه پیش قدم