نویسنده = سید محمدرضا موسوی
تعداد مقالات: 1
1. چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 155-174

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.7.4

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات