بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
1. بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

علی شیاری؛ محمد حسین فرهنگی

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، ، صفحه 95-108

چکیده
  نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی ریشه در حق حاکمیت ملت و اراده عمومی جامعه داشته و از طریق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت بدنبال جلوگیری از تمرکز قدرت می باشد. هرچند تمام این نظام ها مبتنی ...  بیشتر
بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
2. بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

علی شیاری؛ محمد حسین فرهنگی

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1398، ، صفحه 57-69

چکیده
            نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی ریشه در حق حاکمیت ملت و اراده عمومی جامعه داشته و از طریق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت بدنبال جلوگیری از تمرکز قدرت می باشد. ...  بیشتر
آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی
3. آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی

عبدالله جاسبی؛ رضا پریزاد

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1394، ، صفحه 29-52

چکیده
  بررسی نقش و عملکرد احزاب سیاسی در شکل دادن به نهادهای مدنی و تأثیرگذاری آنها در پیکره سیاسی جامعه و همچنین علل ناپایداری و ناکامی آنها در عرصه سیاسی ضرورتی انکارناشدنی دارد. حزب جمهوری اسلامی یکی از همین ...  بیشتر