شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت
1. شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت

محمد جواد نوروزی

دوره 5، شماره 17 ، تابستان 1395، ، صفحه 183-204

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد بررسی این مسئله اساسی است که شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت باور یا بعد ماهوی و آموزه مشروعیت چیست و برای تبیین آن‌ این فرضیه را طرح می کند که اولا دین کارامدی لازم در جهت مدیریت ...  بیشتر
کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی
2. کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

محسن قمی؛ سید مهدی فقیهی واعظی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، ، صفحه 7-24

چکیده
  نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا فقه سیاسی شیعه کارامدی و توانمندی لازم برای حل معضلات اجتماعی و نوظهور سیاسی،در عصر مردم سالاری دینی را دارد؟در پاسخ به پرسش مزبور این فرضیه را مطرح ...  بیشتر