کلیدواژه‌ها = دولت الکترونیک
دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 35-53

محمد سجاد شیرودی؛ علیرضا صدرا؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ سید رضا موسوی