کلیدواژه‌ها = فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی
مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 55-79

زهرا نامور؛ ویدا صیفوری؛ اسماعیل بیگدلو؛ نرجس ورع