چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر
1. چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات

دوره 9، شماره 33 ، تابستان 1399، ، صفحه 155-174

چکیده
  بررسی نقش و تأثیر فرهنگ در توسعه سیاسی و اجتماعی از اهمیت بسیار برخوردار است. توسعه سیاسی به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه همه جانبه و پایدار از یک طرف مستلزم تحول در ساخت سیاسی و از طرف دیگر مستلزم تحول ...  بیشتر
بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
2. بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

علی شیاری؛ محمد حسین فرهنگی

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، ، صفحه 95-108

چکیده
  نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی ریشه در حق حاکمیت ملت و اراده عمومی جامعه داشته و از طریق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت بدنبال جلوگیری از تمرکز قدرت می باشد. هرچند تمام این نظام ها مبتنی ...  بیشتر
بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
3. بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

علی شیاری؛ محمد حسین فرهنگی

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1398، ، صفحه 57-69

چکیده
            نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی ریشه در حق حاکمیت ملت و اراده عمومی جامعه داشته و از طریق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت بدنبال جلوگیری از تمرکز قدرت می باشد. ...  بیشتر