کلیدواژه‌ها = انقلاب
شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله)

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401

عبدالکریم خیامی؛ محسن جوهری


مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 31-60

مهدی باکویی؛ احد داوری چلقائی


انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 71-88

منوچهر محمدی؛ محمد قربانی گلشن‌آباد