کلیدواژه‌ها = حکومت پهلوی
نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 70-94

20.1001.1.23222573.1400.10.1.3.3

امید شکرانه ارزنقی؛ مسعود اخوان کاظمی


خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 181-208

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.30.9.3

اصغر منتظرالقائم؛ ابوالفضل اسکندری فاروجی؛ علی اکبر کجباف؛ هادی وکیلی