کلیدواژه‌ها = فقه اسلامی
جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+

دوره 3، شماره 8، فروردین 1393، صفحه 35-58

سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محسن جمشیدی کوهساری


رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 25-50

سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محسن جمشیدی کوهساری