بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

انقلاب یکی از تحولات بزرگ اجتماعی است که آثار آن در تغییر جوامع بسیار تاثیر گذار است. از آنجا که رهبران در فرآیند انقلاب دارای سه نقش ایدئولوگ، بسج گری و بناینگذاری هستند، اما در طول مبارزات در نقش بسیج گری به صورت بارز ظاهر می شوند. امام خمینی (ره) نیز به عنوان رهبر انقلاب اسلامی توانست در هر سه بعد رهبری ایفای نقش کرده و خصوصا در بسیج گروههای مختلف فکری بصورت چشمگیری در صحنه مبارزات ظاهر گردید. هدف اصلی این پژوهش شناخت نقش رهبری امام(ره) در بسیج گروهها است و در این تحقیق از روش تحلیل اسنادی و ابزار فیش برداری از کتب، مقالات، اسناد رسمی استفاده شده است. همچنین در این مقاله با توجه به نظریات اریک هافر به عنوان نظریه پرداز بینابین در مورد نقش رهبری بسیج گری استفاده شده است. بنابراین یافته ها نشان از آن دارد که امام (ره) با برخورداری از جایگاه مرجعیت دینی و قدرت الهی در نقش رهبری انقلاب ظاهر شدند و بر این اساس بینش اسلامی و معیارهای سیاسی خاص بدون خشونت گروه های مختلف فکری را حول محور مکتب اسلام بسیج کردند و چهره بسیج عمومی گسترده ای را به نمایش گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of Imam Khomeini's leadership in mobilizing groups during the formation of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • malihe hajihasan 1
  • ZAHED GHAFARI HASHJIN 2
1 .,,,ckkfk,c,
2 Shahed University
چکیده [English]

Revolution is one of the great social changes whose effects are very effective in changing societies. Since leaders in the process of revolution have three roles of ideologue, mobilization and construction, but during the struggle, they appear prominently in the role of mobilization. Imam Khomeini (RA) as the leader of the Islamic Revolution was able to play a role in all three dimensions of leadership and especially in the mobilization of various intellectual groups appeared on the scene of the struggle. The main purpose of this study is to recognize the role of Imam Khomeini (as) leadership in mobilizing groups and in this research, the method of document analysis and tools for taking notes from books, articles, and official documents have been used. Also, in this article, according to Eric Hoffer's theories as an intermediate theorist about the role of mobilization leadership has been used. Thus, the findings show that Imam (ra) with the position of religious authority and divine power appeared in the role of leadership of the revolution, and based on this, Islamic vision and special political criteria without violence mobilized different intellectual groups around the axis of the school of Islam. And it has shown the face of widespread public mobilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • leaders of the revolution
  • Imam Khomeini
  • leader of the Basij
  • opposition groups