مؤلفه‌های نقش آفرین فرهنگ جهادی در تقویت مقاومت اسلامی در سپهر اندیشه آیت الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهران، ایران

چکیده

     «مقاومت اسلامی» و«فرهنگ جهادی» از مفاهیمی است که در آیات قرآن کریم بر آن تأکید شده است. هدف از پژوهش پیش رو تبیین «مؤلفه‌های قرآن بنیان فرهنگ  جهادی است که از نظرگاه مقام معظم رهبری، در تقویت مقاومت اسلامی نقش اساسی دارد.» علی رغم تأثیری که فرهنگ جهادی در مقاومت داشته و زیرساخت مقاومت محسوب می شود، ولی در این باره تحقیقی به نظر نرسید از این رو مسئله پژوهش«ناشناخته ماندن تأثیر فرهنگ جهادی بر مقاومت اسلامی» است. فرضیه پژوهش این است که «مؤلفه‌های سه گانه بینشی، گرایشی و کنشی فرهنگ جهادی  به مثابه زیرساخت و درتقویت مقاومت اسلامی نقش‌آفرینند و بدون توجه به مؤلفه‌های یاد شده، مقاومت اسلامی شکل نخواهد گرفت.» این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. پژوهش نشان می‌دهد که: در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری که مستظهر به آیات کریمه الهی است، فرهنگ جهادی، از زیر ساخت‌ها و لوازم اصلی مقاومت اسلامی می‌باشد. خدامحوری، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و خودباوری مهمترین مولفه‌های بینشی فرهنگ جهادی هستند که در تقویت مقاومت اسلامی نقش آفرینند. از میان مؤلفه‌های گرایشی فرهنگ جهادی، شجاعت، خستگی ناپذیری و مسئولیت پذیری، از لوازم اصلی مقاومت جامعه اسلامی است. از میان مؤلفه‌های کنشی فرهنگ جهادی، مدیریت جهادی، سرعت عمل و تعاون لازمه مقاوم اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role-playing components of jihadi culture in strengthening Islamic resistance in the sphere of Ayatollah Khamenei's thought

نویسنده [English]

  • mohammadali mohammadi
Assistant Professor, Institute of Islamic Sciences and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

"Islamic resistance" and "jihadi culture" are among the concepts that are emphasized in the verses of the Holy Quran. The purpose of this study is to explain "the components of the Qur'an are the foundation of jihadi culture, which, from the Supreme Leader's point of view, plays a key role in strengthening the Islamic resistance." Despite the effect that jihadi culture has on the resistance and is considered the infrastructure of the resistance, but no research seemed to be done in this regard, so the research question is "the impact of jihadi culture on the Islamic resistance remains unknown." The research hypothesis is that "the three components of insight, inclination and action of jihadi culture as an infrastructure and play a role in strengthening the Islamic resistance and without considering the mentioned components, Islamic resistance will not be formed." This research is organized by descriptive-analytical method. Research shows that: In the sphere of thought of the Supreme Leader, which is based on the verses of the divine Crime, jihadi culture is one of the main infrastructures and tools of the Islamic resistance. God-centeredness, orbital guardianship, insight, hostility and self-confidence are the most important insight components of jihadi culture that play a role in strengthening the Islamic resistance. Among the tendency components of jihadi culture, courage, indefatigability and responsibility are the main components of the resistance of the Islamic society. Among the active components of jihadi culture, jihadi management, speed of action and cooperation are necessary for Islamic resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Resistance
  • jihadi culture
  • Quran
  • Ayatollah Khamenei