نقش کارآمدی دولت و مهم‌ترین عوامل آن در توسعه پایدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشکده فارابی.

چکیده

دولت به واسطه توانایی فراوان در اعمال قدرت سیاسی از توانمندی‌‌های زیادی برای پیشبرد سیاست‌‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در صحنه‌‌های داخلی و نیز در صحنه روابط بین الملل برخوردار است. البته نقش دولت تنها منحصر به تدوین قوانین همساز با توسعه نیست بلکه جنبه مهم‌تر دخالت همانا اجرای صحیح قوانین و مقررات مصوب و سیاست‌‌های پیش‌‌بینی شده است. بنابراین یکی از این جنبه‌‌های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد دولت می‌‌تواند بر کارایی دستگاه دیوان سالاری و یا به طور کلی کارایی دولت، متمرکز باشد. با توجه به وضعیت کارایی دستگاه دیوان سالاری در جمهوری اسلامی ایران و از سویی وجود تحریم‌های غرب و کاهش تبادلات اقتصادی، توجه به این مفهوم الزام بیشتری یافته است. این تحقیق کاربردی با هدف شناخت نقش کارآمدی دولت در توسعه پایدار اقتصادی و احصاء مهم‌ترین عوامل آن از روش زمینه‌‌ای ـ موردی بهره گرفته و با استفاده از شیوه‌های میدانی (پرسشنامه) و کتابخانه‌ای (بررسی اسناد و مدارک) ضمن گردآوری مبانی نظری تحقیق برای آزمون فرضیه به روش پیمایشی بهره گرفته است. پس از تایید همسانی درونی مولفه‌‌های کارآمدی دولت با استفاده از آزمون خی2، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان می‌دهد که از نگاه پاسخ دهندگان «وحدت بین مسئولان با یکدیگر در دولت» از بیشترین نقش و «نظارت داشتن شهروندان بر امور اجتماعی و سیاسی مسئولان دولتی» کمترین نقش را در توسعه پایدار اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of State Efficiency and Its Most Important Features in the Sustainable Economic Development of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mehdi Bigdeloo
Faculty member
چکیده [English]

Due to its great ability to exercise political power, the state has great potential to advance macroeconomic, social and political policies in the domestic as well as in international arena. Of course, the role of the state is not limited to the development of laws that are compatible with development, but the most important aspect of the intervention is the correct implementation of the laws and regulations adopted and the policies envisaged. Therefore, one of these aspects that can be examined on how government intervenes and functions can focus on the efficiency of the bureaucracy or the efficiency of the government in general. Due to the efficiency of the bureaucracy in the Islamic Republic of Iran and the existence of Western sanctions and reduced economic exchanges, paying more attention to this concept has gain a great importance.
This applied research aims to recognize the role of government efficiency in sustainable economic development and while collecting the theoretical foundations of the research and enumerate its most important factors using the context-based method and field methods (questionnaires) and libraries (review of documents), it has tested the hypothesis by survey method. After confirming the internal consistency of the components of government efficiency using the χ2 test, the results of data analysis using the Friedman test show that from the respondents' point of view, "unity between officials in the state" has the most important role and "citizens' oversight of the social and political affairs of officials" has the least role in sustainable economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Sustainability
  • Justice
  • economic stability
  • Economic sustainability