پیشران های نظریه انتظار در کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاریار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری گرایش انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.

چکیده

پویایی حیات سیاسی نظام اجتماعی بدون کاربست جریان‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست؛ اما ضرورت بکار گیری آن‌ها بدون بهره‌مندی از انتظام فکری، بستر ناهنجاری‌ها و آشفتگی اجتماعی را سبب می‌گردد. مقوله انتظار به عنوان نظریه‌ای برای برون‌رفت از بی‌نظمی‌های سیاسی در محیط اجتماع، توانایی ارائه عناصری جهت ساماندهی به رفتار سیاسی جریان‌های سیاسی را داراست. به این دلیل در این پژوهش با امعان نظر به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مؤلفه‌های کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی از فرهنگ انتظار استخراج می‌شود. یافته‌های تحقیق گویای آن است که مقوله انتظار در حوزه اندیشگی انگاره‌های ذهنی جدیدی را برای جریان‌های سیاسی خلق می‌کند و در عملکرد آن چارچوب بدیعی را جهت همسویی با جامعه ارائه می‌دهد.جامعه تشیع در عصر غیبت، همواره در حیات اجتماعی خویش، محروم از حاکمیت سیاسی مشروع بوده و در طول تاریخ، زیر سیطره حاکمان جور زیست می‌کرده است. این مسئله سبب گشته برخی از ابعاد فکری شیعیان نشر نیابد و عالمان شیعی، تنها به مسائل ضروری مکتب تشیع، اکتفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proponents of the theory of expectation in the efficiency of the political currents of the Islamic Republic with emphasis on the statement of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Roohollah Shakeri Zaruhdi 1
  • iesa molavi vardanjani 2
1 Assistant Professor of Farabi University of Tehran
2 دانشجو
چکیده [English]

The dynamism of the political life of the social system is not possible without the use of political currents; But the need to use them without the benefit of intellectual order causes the bed of anomalies and social turmoil. The category of expectation as a theory to get out of political disorder in the social environment, has the ability to provide elements to organize the political behavior of political currents. For this reason, in this study, by examining the statement of the second step of the Islamic Revolution, the components of the efficiency of the political currents of the Islamic Republic are extracted from the culture of waiting. The findings of the research indicate that the category of waiting in the field of thought creates new mental ideas for political currents and in its performance provides a novel framework for alignment with society. It has been legitimate and has lived under the rule of rulers throughout history. This issue has caused some aspects of Shiite thought to be published and Shiite scholars to be content with only the essential issues of the Shiite school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of expectation
  • political currents
  • the system of the Islamic Republic
  • the statement of the second step of the Islamic Revolution
  • the Supreme Leader