بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ،هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران ،

2 علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد ، وتحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

3 هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

4 استاد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

جریان فکری جماعت گرایی و نقدِ این مکتب بر آموزه های معرفتی لیبرالیسم فرصتی برای گفتمان اسلامی فراهم نموده است ، تا با تاٌکید بر آموزه های معرفتی مشترک فضایی را در چارچوب تعامل ، صلح و امنیت برای زیستِ مسلمانی مطلوب در حوزه های نظری و عملی فراهم نماید . از این منظر مفهوم عدالت مرکز ثقل این گفتمان محسوب می شود . در ذیلِ مفهوم عدالت ، مفاهیم مشترک بین دو جریان فکری اسلام و جماعت گرایی واکاوی می شود. فضیلت گرایی ، پیشینی بودن خیر ، چند فرهنگ گرایی، تبیین جایگاه سنت و ارزش‌ها، تاکید بر جماعات ، از مهم ترین گزاره هایی هستند که مبانی نظری مشترک جریان فکری جماعت گرایان و اسلام را تشکیل می دهند. این تحقیق با هدف تبیین جایگاه مفهوم عدالت در اندیشۀسیاسی اسلام ، با نگرشی تطبیقی و با روش هرمونتیک "کوینتن اسکینر" به بازخوانی و واکاوی متون می پردازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the discourse of justice in political thought Imam Khomeini and the communitaranism

نویسندگان [English]

  • malek yahya salahi 1
  • nilofar chinichian 2
  • sadegh zibakalam 3
  • Abolghassem Taheri 4
1 Political science, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran, Professor, Tehran University of Science Sciences
2 Political science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Azad University, Tehran University of Science Sciences, Iran
3 Faculty of Tehran University and Professor of Islamic Azad University, Science Research Branch of Tehran
4 Professor of Political Science, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

The intellectual flow of congregationalism and the critique of this school on the epistemic teachings of liberalism provide an opportunity for Islamic discourse to provide a common space of epistemic teachings in the framework of interaction, peace and security for a favorable Muslim biologist in theoretical and practical fields. . From this perspective, the concept of justice is the center of gravity of this discourse. Under the concept of justice, there are common concepts between the two intellectual movements of Islam and communism. Virtuosity, a priori of goodness, multiculturalism, the explanation of the place of tradition and values, the emphasis on communities, are among the most important propositions that form the common theoretical foundations of the intellectual flow of congregations and Islam. The purpose of this research is to explain the position of the concept of justice in the Islamic thought of Islam, with a comparative approach and with the hermetic method of Quintana Skinner, to refine and analyze texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Congregational
  • Political Thought Islam
  • Imam Khomeini