نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران(مدعو دانشگاه آزاد اسلامی)

3 استادیار گروه اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی است. به همین منظور به بررسی و تبیین اصول تأثیرگذاری مجمع تقریب مذاهب اسلامی بر وحدت و انسجام کشورهای اسلامی و تبیین عقاید و بیانات معمار بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) درباره وحدت بین مسلمین پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع علمی، کتب، مقالات و اسناد علمی است. نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد دولتمردان ایران اسلامی و همه آزادگان و مسلمانان عالم باید در این راستا تلاش جدی نموده و از اختلاف افکنی و نزاع و مجادله میان مسلمانان که ثمری در بر ندارد پرهیز نمایند. همچنین در تشکیل تمدن نوین اسلامی نباید صرفاً به شعار و نظر ورزی بسنده نمود، بلکه تحقق چنین امری نیازمند اقدامات عملی فراگیر، همه جانبه و به دور از هر گونه تعصبات قومی و مذهبی است. و مسلمانان باید پیوسته به مولفه های شکل گیری و عوامل تاثیر گذار بر وحدت امت اسلامی توجه داشته و با روحیه مجاهدت دائم و همگانی و تلاش و کار و ابتکار، امید به فضل الهی و استمداد از او، ترسیم هدف بلند مدت، صبر و مقاومت، بهره مندی از همه ظرفیت های مادی و معنوی خود به این مهم دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Approximation Assembly on the Continuation of the Islamic Revolution from Imam Khomeini's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • yadollah bazeli 1
  • a r 2
  • h a 3
1 PhD Student in Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine the role of the approximation assembly on the continuation of the Islamic Revolution from the point of view of Imam Khomeini. To this end, the principles of the Assembly of the Approximation of the Religions of Islamic Religions on the unity and cohesion of Islamic countries and the views and statements of the great architect of the Islamic Revolution, Imam Khomeini, on the unity of Muslims have been discussed. The research method is descriptive-analytical. The method of data collection is library studies and retrieval of scientific sources, books, articles and scientific documents. The results of the studies show that the Iranian authorities and all the freedmen and Muslims in the world should make a serious effort in this regard and avoid disputes and quarrels among the Muslims that have no fruit. Nor should it be confined merely to slogans and opinions in the formation of modern Islamic civilization, but to do so requires comprehensive, comprehensive and far-reaching practical action without any ethnic or religious prejudice. And Muslims must constantly consider the constituent elements and factors that influence the unity of the Islamic, and with the spirit of constant and universal striving for hope and divine grace, long-term goal, patience and resistance. Take advantage of all their material and spiritual capacities to achieve this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approximation Assembly
  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini