راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان اداری و استخدامی کشور

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

شهید مطهری به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذارعلاوه برکنش عملی، ازنظریه پردازان اصلی در جریان انقلاب اسلامی می باشد.این متفکر بزرگ باتوجه به بستر و محیط اجتماعی و با تأثیرپذیری ازاساتید بزرگواری که ایشان از آنان تلمذ می کردند و با تسلط به مبانی فقهی وکلامی اسلامی و درچارچوب فلسفه سیاسی اسلام بنظر می رسد نوعی ساختار اجتماعی و سیاسی مطلوب در اندیشه سیاسی خودترسیم کردندکه هرچند صراحتا به آن اشاره نشده ولی می توان آن را به عنوان حکمرانی مدنظر ایشان تصور کرد.این حکمرانی برمبنای ایمان به خدا و هویت دینی ضمن آمیزش با فرهنگ اصیل ایرانی درقالب همکاری اجتماعی و حکومتی که داری ماهیتی هدفمند و سعادتگرا است، سازماندهی می شود. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که حکمرانی مطلوب در اندیشه سیاسی شهیدمطهری چگونه راهبری می شود؟ یافته های این پژوهش با روش هرمنوتیک اسکینری نشان می دهدکه شهیدمطهری در بستر اجتماعی خاصی درحوزه سیاسی به نوعی حکمرانی با ساختاراجتماعی هماهنگ و به حکومتی باماهیتی خاص و کنشی هدفمند می‌اندیشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Iranian-Islamic rule in the political thought of Master Motahhari

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Safarian 1
  • Amir Massoud Shahram Nia 2
  • ئ ئ 3
2 دانشگاه اصفهان
3 دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
چکیده [English]

شهید مطهری به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذارعلاوه برکنش عملی، ازنظریه پردازان اصلی در جریان انقلاب اسلامی می باشد.این متفکر بزرگ باتوجه به بستر و محیط اجتماعی و با تأثیرپذیری ازاساتید بزرگواری که ایشان از آنان تلمذ می کردند و با تسلط به مبانی فقهی وکلامی اسلامی و درچارچوب فلسفه سیاسی اسلام بنظر می رسد نوعی ساختار اجتماعی و سیاسی مطلوب در اندیشه سیاسی خودترسیم کردندکه هرچند صراحتا به آن اشاره نشده ولی می توان آن را به عنوان حکمرانی مدنظر ایشان تصور کرد.این حکمرانی برمبنای ایمان به خدا و هویت دینی ضمن آمیزش با فرهنگ اصیل ایرانی درقالب همکاری اجتماعی و حکومتی که داری ماهیتی هدفمند و سعادتگرا است، سازماندهی می شود. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که حکمرانی مطلوب در اندیشه سیاسی شهیدمطهری چگونه راهبری می شود؟ یافته های این پژوهش با روش هرمنوتیک اسکینری نشان می دهدکه شهیدمطهری در بستر اجتماعی خاصی درحوزه سیاسی به نوعی حکمرانی با ساختاراجتماعی هماهنگ و به حکومتی باماهیتی خاص و کنشی هدفمند می‌اندیشند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian-Islamic governance
  • social cooperation
  • purposeful government
  • social context
  • Skinnerian hermeneutics