شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های «نظام انقلابی» در اندیشه‌ امام خامنه‌ای (مدظله) با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و روش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، رشته علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

3 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

4 گروه علوم سیاسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

نظریه «نظام انقلابی» که به‌عنوان نقطه کانونی بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی شناخته شده، نظریه‌ای است که بین جوشش انقلابی و نظم سیاسی پیوندی نظری و عملیاتی برقرار می‌سازد و می‌تواند به مثابه بدیلی برای نظریه «حکمرانی خوب» در جامعه اسلامی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و قصدگرای کوئنتین اسکینر و بهره‌گیری از روش دلفی، ضمن مشخص نمودن زمینه‌های فکری و مبادی هستی شناسانه و انسان شناسانه تفکرات آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله)، با عنایت به سه مؤلفه ی نیات، زمینه اجتماعی و زمینه ی زبانی مؤلف، شاخص‌های اصلی نظریه نظام انقلابی در اندیشه‌های ایشان استخراج و معرفی گردد. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و ابزار گـردآوری، متن‌خوانی و فیش‌برداری است. در پایان پس از استخراج اصول اصلی نظریه «نظام انقلابی»، این‌گونه نتیجه‌گیری گردیده است که نظام انقلابی نظامی است با پایه‌های دوگانه مشروعیت بخش مردمی و الهی که در چارچوب ارزش‌های دینی و اراده آزاد مردم شکل گرفته و به ماده و معنا و دنیا و آخرت به‌صورت هم‌زمان توجه و تأکید داشته و هدف آن نیل به تمدن بزرگ اسلامی به‌عنوان غایت نهایی انقلاب اسلامی بوده و دارای نوزده شاخص اصلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and validating the characteristics of the "revolutionary system" in Imam Khamenei's thought Using contextual hermeneutic approach and Delphi method

نویسندگان [English]

  • hamed hosseinzadeh 1
  • Ali Mohammadzadeh 2
  • ehsan razani 3
  • masoud motallebi 4
2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran. (Author in charge of correspondence).
3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran.
4 Department of Political Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

The "revolutionary system" theory, known as the focal point of the strategic statement of the second step of the Islamic Revolution, is a theory that establishes a theoretical and operational link between revolutionary boiling and political order and can be an alternative to the theory of "good governance" in Islamic society. In this article, an attempt has been made to use Quantin Skinner's contextualist and intentional hermeneutic approach and to use Delphi's method, while specifying the intellectual backgrounds and ontological and anthropological foundations of Ayatollah Khamenei's (Modzaleh) thoughts, considering the three components of intention. The social context and the linguistic context of the author, the main features of the theory of the revolutionary system should be extracted and introduced in his thoughts. The method of data collection in this article is a qualitative method of documentary analysis and instrumentation, reading and fisheries. In the end, after extracting the main principles of the "revolutionary system" theory, it is concluded that the revolutionary system is a military system with dual bases of legitimizing the people and God, which is formed within the framework of religious values ​​and free will of the people. At the same time, it has always paid attention and emphasized, and its goal is to achieve a great Islamic civilization as the ultimate goal of the Islamic Revolution, and it has nineteen main indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolutionary System
  • Imam Khamenei
  • Islamic Revolution
  • Delphi
  • Hermeneutics