تبیین قاعده حفظ نظام سیاسی و تعیین مبانی کاربست آن در حمایت از استقلال اقتصادی از منظر امام(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری.تهران،ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری – تهران- ایران

چکیده

شمول قاعده حفظ نظام بر حفظ کیان اسلام از مسلمات فقه امامیه است. در این میان، امام نه تنها حفظ نظام سیاسی حکومت اسلامی را داخل در قلمرو حفظ کیان اسلام برشمرده‌اند، بلکه در حمایت از استقلال اقتصادی به قاعده حفظ نظام نیز تمسک جسته‌اند. هدف از این تحقیق، در گام اول تبیین چرایی توسعه قاعده حفظ نظام از حفظ کیان اسلام به حفظ نظام سیاسی حکومت اسلامی و در گام دوم، تعیین مبانی توجیهی کاربست قاعده حفظ نظام سیاسی در حمایت از استقلال اقتصادی از منظرامام (ره) می‌باشد. نتایج این تحقیق بر این پایه استوار است که امام افزون بر ارائه براهین عقلی – کلامی در لوای مبانی مصلحت، وجوب مقدمه واجب، تقدیم اهم بر مهم، بر دخول مفهوم حفظ نظام سیاسی حکومت اسلامی در دایره مفهومی حفظ کیان اسلام مبادرت کرده اند. از دیگر سوی می‌توان قواعد فقهی نفی سبیل، حرمت تقویت کفار و لاضرر را بعنوان مبانی توجیهی کاربست قاعده حفظ نظام سیاسی در حمایت از استقلال اقتصادی از منظر امام به شمار آورد این تحقیق از لحاظ هدف بنیادی –کاربردی، از حیث روش، توصیفی –تحلیلی و منابع آن کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the rule of maintaining the political system and determining the principles of its application in support of economic independence from the perspective of Imam (ra)

نویسندگان [English]

  • Morteza Amoozegar 1
  • naser ghasemi 2
1 phD student in criminal law and criminology of judicial scienceces and administrative service Tehran,iran.
2 Assocaite professor in Criminal Law and Criminology / Private Law university of judicial sciences and administrative services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The inclusion of the rule of maintaining order in preserving the unity of Islam is one of the precepts of Imami jurisprudence. In the meantime, the Imam has not only considered the preservation of the political system of the Islamic government within the realm of the preservation of the unity of Islam, but has also relied on the rule of preservation of the system in support of economic independence. The purpose of this study is to explain in the first step why the rule of maintaining order from preserving the unity of Islam to maintaining the political system of the Islamic government and in the second step, to determine the justification for applying the rule of maintaining political order in supporting economic independence from Imam's perspective. The results of this research are based on the fact that Imam, in addition to presenting rational-theological arguments in the light of the principles of expediency, the necessity of the obligatory introduction, and the presentation of the important over the important, have entered the concept of maintaining the political system of the Islamic government. On the other hand, the jurisprudential rules of denying the mustache, the sanctity of strengthening the infidels and the harmless can be used as justification bases for applying the rule of maintaining order .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: rule of maintaining order
  • preserving the unity of Islam
  • maintaining the political system of the Islamic government
  • economic independence