بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی،گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 استادگروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

چکیده

هدف: مقاله حاضر درصدد پاسخ­گویی به این سوال است که علما و مراجع شیعه از نظر فکری و عملی چه نقشی در پیدایی و پیروزی انقلاب مشروطه داشتند.
روش: این تحقیق متکی بر روش جامعه شناختی است. این بحث از نقطه نظر جامعه شناسی سیاسی با تکیه بر نقش نیروهای اجتماعی تأثیرگذار در انقلاب­ها به صورت تحلیلی و توصیفی تبیین گردیده است.
 یافته: بررسی­ها نشان می­دهد که علما و مراجعه شیعه از نیروهای اجتماعی صاحب نفوذ از نقش فکری و عملی تأثیر گذار در انقلاب مشروطه برخوردار بوده است.
 نتیجه گیری: از این تحقیق روشن می­شود ک علمای شیعه در ایجاد انگیزش­های انقلابی و آگاهی بخشی به توده­های مردم در مبارزه با استبداد داخلی و سلطه بیگانگان نقش رهبری را برعهده داشته­اند و ماندگارترین و قابل توجه­ترین تجربه از مداخله در امور سیاسی آن روز از خود به نمایش گذاشتند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating on the Role of Shia Jurisprudents in the Formation and Conquest of the Constitutional Revolution

نویسندگان [English]

  • Azim Izadi Oudlou 1
  • Alireza Azghandi 2
  • Majid Tavasoli Roknabadi 3
  • Seyyed Mostafa Abtahi 4
1 Ph.D. student of political science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, and member of scientific department of Sarab Azad University.
2 Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
3 Associate Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
4 Associate Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
چکیده [English]

Purpose: The present article seeks to answer “from the intellectual and practical point of view, what role scholars and Shiite jurisprudents played in the conception and victory of the Constitutional Revolution?”
Method: This research counts on a sociological approach. This discussion has been explained analytically and descriptively from the point of view of political sociology, relying on the role of influential social forces in revolutions.
Findings: The findings show that the scholars and Shi'a jurisprudents were of influential social forces and have had a significant intellectual and practical role in the constitutional revolution.
Conclusion: The study reveals that Shiite scholars have played a leading role in creating revolutionary motivations and awareness among the masses in the struggle against domestic tyranny and the domination of aliens, and had showed the most enduring and remarkable experience from the intervention of the political affairs of that day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalism
  • Scholars
  • Shiite Authorities
  • Religious Forces
  • Constitutional Revolutionary Jurisprudents
  • Religious Revolutionary Jurisprudents.