مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

جمهوری اسلامی ایران حامل و واجد مختصات و مولفه های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که تحت تاثیر آموزه های مقدس و متعالی اسلام و به ویژه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بوده و می تواند دیپلماسی فرهنگی فعال تری از خود نشان دهد. در این راستا ترکیه، کشور مسلمانی که همواره از کشورهای هدف دیپلماسی فرهنگی ایران بوده است .
سوال اصلی مقاله حاضر عبارتست از اینکه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه واجد و حامل چه مولفه هایی است؟ و کدامیک از مولفه ها از اهمیت بالاتری برخوردار است؟
مفروض پژوهش نیز این است که مولفه های ارزشی- بینشی، مهمترین دسته از مولفه های دیپلماسی فرهنگی است که البته جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با سایر مولفه ها، در این حوزه موفقتر عمل نموده است.
روش پژوهش، به صورت توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده که ضمن مصاحبه با نخبگان و صاحبنظران، از تحقیقات گسترده کتابخانه ای و اسنادی نیز، بهره برده است.
یافته و نتیجه مقاله، نشان می دهد که مولفه های ارزشی-بینشی، بیشترین درجه اهمیت را از نظر صاحبنظران و در مقایسه با سایر مولفه ها به خود اختصاص داده و البته میزان موفقیت بیشتری، هم در شرایط فعلی و هم در شرایط آتی(1404) خواهیم داشت.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran’s Cultural Diplomacy; In: Turkey

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghorbani Golshan Abad
Faculty member of Urmia University
چکیده [English]

Islamic Republic of Iran has Rich and valuable cultural components, and is able to show more active cultural diplomacy under the inflence of holly and transcendental doctrines of Islam and specially ahl-ul-bait school. In this regard Turkey as a muslim country and on of Iranian cultural diplomacy targets, is a case study and a model for generalization and expedition to other countries.
The Main questions of this study is: what are the componenets of Islamic republic of Iran cultural diplomacy in Turkey? Which one of them is more important?
Main assumption of this paper is that value – insight components are the most important category of cultural diplomacy components, and that of course Islamic Repuiblic of Iran was successful in this era.
Metodology of this study are descriptive, analytical and practical, and on the other side interviwes with  elite and pundits, and wide library  and documental researchs, and case study method were used.
Results of this study show that value – insight components are more important than other components, and of course would be more successful in current  and future conditions (1404).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • cultural diplomacy
  • components on cultural diplomacy
  • Islamic Republic of Iran
  • Turkey