تأثیرپذیری مفهومی و روشی حرکت انصارالله یمن از انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

چکیده

وقوع انقلاب اسلامی ایران جدای از تأثیرات داخلی‌‌اش، در محیط پیرامونی خود سرمشق بسیاری از جنبش‌‌های مردمی و نتیجتاً تحولات سیاسی - اجتماعی در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا شده است. در همین چهارچوب بخش قابل توجهی از تحولات سال‌‌های اخیر در یمن به نقش و تأثیرگذاری جنبش انصارالله - به‌عنوان حرکتی متأثر و در امتداد آرمان‌-های انقلاب اسلامی - گره خورده است. با توجه به اهمیت تحولات اخیر در این کشور، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرپذیری مفهومی و روشی جنبش انصارالله از انقلاب اسلامی ایران است. ارتباط و علاقه رهبران جنبش انصارالله به انقلاب اسلامی، آرمان‌‌ها و آموزه‌‌های آن و نیز تأسی به رهبران انقلاب اسلامی، راهبردهای بنیادین این جنبش را هم‌‌راستا و هم‌-جهت با مفاهیم انقلاب اسلامی و روش‌‌های مورد استفاده آن قرار داده است. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است که جنبش انصارالله در یمن به لحاظ مفهومی و روشی چه تأثیری از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته است؟ یافته این نوشتار نشان می‌‌دهد که حرکت شیعیان زیدی یمن که نمود اصلی آن در جنبش انصارالله بوده است، تأثیرپذیری مستقیمی از انقلاب اسلامی ایران، مفاهیم و روش‌‌هایش داشته است. انصارالله با مبنا قرار دادن مفاهیم اصولی برگرفته از انقلاب اسلامی، توانسته ضمن بهره‌‌گیری از روش‌‌های بدیعِ به کار گرفته شده‌‌ی انقلاب اسلامی، ساختار و محتوای مطلوب خود را متناسب با فضای جامعه یمن تنظیم نموده و در این راستا به اقدام و عمل خود معنا بخشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual and Methodic Influence of Islamic Revolution of Iran on Ansarullah Movement of Yemen

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Koshkini 1
  • Rohullah Najibat 2
1 Assistant Professor, Department of Regional Studies, University of Tehran.
2 Ph.D. Student, Regional Studies at Tehran University
چکیده [English]

The occurrence of the Islamic Revolution of Iran, apart from its internal influences, has been the hallmark of many popular movements and, consequently, political-social developments in the countries of West Asia
and North Africa. In this context, a significant part of the recent developments in Yemen has been tied to the role and influence of the Ansarullah movement - as an impacted movement from the ideals of the Islamic Revolution. Considering the importance of recent developments in this country, the purpose of this study is to examine the conceptual and
methodic impact of the Islamic Revolution of Iran on Ansarullah movement. The relation and interest of the leaders of the Ansarullah Movement to the Islamic Revolution, its ideals and teachings, as well as the dedication to the leaders of the Islamic Revolution, have been fundamental strategies of this movement, both in line with the concepts of the Islamic
Revolution and the methods which has used. Accordingly, the main question of this article is that what the Ansarullah movement in Yemen has accepted conceptually and methodically from the Islamic Revolution of
Iran? The findings of this paper show that the movement of Yemenish Zaidi Shiites, whose main appearance was Ansarullah, has accepted a direct impact from Islamic Revolution of Iran, its concepts and methods. Ansarullah, by using the principles of Islamic revolution, has been able to use the Islamic Revolution's new methods to adjust its desired structure and content to the Yemeni community and, in this regard, to take action and has made sense to its practice and action.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ansarullah Movement
  • Yemen
  • Islamic Revolution of Iran
  • Zaidi Shiites