بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الاهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: نگاره حاضر بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که مولفههای هویت ملی ایران چگونه و به چه صورت در شکلگیری و قوام و دوام سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش­آفرینی میکنند.
روش: در پژوهش حاضر کوشیده میشود که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات مبتنی بر روش کتابخآنهای، ضمن تبیین مفهوم «هویت ملی»، نحوه تکوین و شکلگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شود.
یافته: کنکاش­ها بیان گر آن است که سه مولفه هویت ملی-اسلامیت، ایرانیت و تجدد- بنا به نحوه تقدم و تاخر، هر کدام به گونه­ای در معماری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موثر واقع بوده­اند.
نتیجه­گیری: از این مقاله اینگونه مستفاد می­گردد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شدت از هویت ملی و مشخصه­های آن متاثر است و به واقع مناسبات و روابط خارجی ایران ناشی از بینشِ منبعث از هویت ملی آن برساخته میشود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exemplification of National Identity Indications in the Construction of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • saeed chehrazad 1
  • alireza azghandi 2
  • Abolghassem Taheri 3
  • hamid ahmadi 4
1 Department of political science, Faculty of law and Political Sciences, Islamic azad University science and research branch , Tehran, Iran
2 department of political science, faculty of law and political science, islamic azad university science and research branch , tehran, iran
3 Professor of Political Science, Tehran Science and Research Branch
4 department of political science, faculty of law and political science, islamic azad university science and research branch, tehran, iran
چکیده [English]

Purpose: The present paper pursues to answer this question “how the components of Iran's national identity play in the formation and consistency of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran?”
Method: In this research, we attempt through a descriptive-analytical method based on the library-based information, scrutinize the concept of "national identity" and at the same time, explain how the foreign policy of the Islamic Republic of Iran is formed and developed.
Findings: Explorations indicate that the three components of national identity - Islamism, nationalism, and modernity - have in the way of priority been effective in the architecture of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran.
Conclusion: This paper shows that foreign policy of the Islamic Republic of Iran is strongly influenced by national identity and its characteristics, and in fact, Iran's foreign relations and associations are made out of the insight of its national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • evolutionism
  • foreign policy of Islamic Republic of Iran
  • Iranism
  • Islamism
  • modernity