عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

عدالت سیاسی به عنوان یکی از دغدغه­های جامعه­ی انسانی به لحاظ داشتن جایگاه و پیشینه­ای که در ادیان و مکاتب سیاسی داشته است در کنار مفاهیمی مانند آزادی، امنیت و دموکراسی همواره مورد توجه بوده است و در این مسیر اندیشمندان و متفکرین در تعریف از عدالت و راه رسیدن به آن به بیان نظریات خود پرداخته­اند. شهید مطهری نیز از جمله متفکرین عدالت­خواه در ردیف اندیشمندانی قرار دارد که بر اساس آموزه­های دینی و اسلامی نظریات خود را در مورد این مسئله بیان کرده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی عدالت سیاسی در اندیشه­ی ایشان بوده است و به این پرسش پرداخته که جایگاه عدالت سیاسی در اندیشه­ی مرتضی مطهری و جان راولز چه می­باشد؟ یافته­های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی حکایت از این دارد که عدالت سیاسی در نظر این دو متفکر در ذیل عدالت اجتماعی قرار دارد و اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن آزادی، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، منبعث از ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن­ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ­ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Thoughts of Martyr Motahari’ and Rawls’ Perspective on Justice

نویسنده [English]

  • rahmat abbastabr moghri
assistance of political science in University of mazandaran
چکیده [English]

Political justice along with concepts such as freedom, security and democracy has always been considered as one of the most concerns of the human community because of the status and history of political schools and religions, scholars and thinkers have expressed their views on the definition of justice and the way to it. Martyr Motahari is one of the justice-seeker thinkers who has expressed his views on this issue based on his religious and Islamic teachings. Therefore, the purpose of this study was to investigate political justice in his thoughts and has dealt with the position of political justice in the thoughts of Morteza Motahari and John Rawls. In this research, we found by a descriptive-analytic method that political justice is considered by these two thinkers in the context of social justice and principles such as freedom, democracy and practice of laws deriving from the true rights of human beings, as foundations Justice and social balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • political schools
  • martyr motahari
  • Political Justice
  • John Rawls theory