نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه‌عالی دفاع ملی

3 دانشگاه تهران

چکیده

تجربه موجود نظام لیبرال دموکراسی غرب در حوزه اداره امور زنان به عنوان هدف غایی و نهایی با آموزه­های دینی و انگاره­های فرهنگی و بویژه احکام نوین اسلام و نظام جمهوری اسلامی سازگارنیست. ازاین رو تدوین و ارائه الگوی راهبردی در اداره امور زنان به عنوان نظام حکومتی الگو و بر اساس گفتمان ولایت فقیه در نظام اسلامی ضرورتی مضاعف و انکار ناپذیر است لیکن با گذشت چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی هنوز چنین الگویی وجود ندارد و نبود این الگو موجب رفتارهای متفاوت دولت­ها در حوزه اداره امور زنان شده  است که این امر نتیجه­ای جز تناقض در اجرای سیاست­ها ،بخشی و سلیقه­ای عمل کردن بازیگران این حوزه و اتلاف منابع در کشور را بدنبال نداشته است. از این رو هدف اصلی این مقاله شناسایی مولفه­های راهبردی اداره امور زنان به منظور تدوین الگوی راهبردی در حوزه اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران است .
یافته های پژوهش نشان می دهد دراداره امور زنان در بخش دکترین مولفه­های  پای بندی به عفت عمومی ،توجه به برابری زن و مردوحفظ شخصیت زن  در بخش سیاست­ها  ، اختیار زن همانند مرد، زنان موجب پیشرفت و تساوی زن ومرد و در بخش اهداف مولفه­های تامین امنیت زنان ، تامین بهداشت وتغذیه سالم،ارتقای علمی،بالابردن شان اجتماعی، مشارکت زنان وتامین شرایط اشتغال مهم ترین مولفه های تدوین الگوی راهبردی می باشند.
تجربه موجود نظام لیبرال دموکراسی غرب در حوزه اداره امور زنان به عنوان هدف غایی و نهایی با آموزه­های دینی و انگاره­های فرهنگی و بویژه احکام نوین اسلام و نظام جمهوری اسلامی سازگارنیست. ازاین رو تدوین و ارائه الگوی راهبردی در اداره امور زنان به عنوان نظام حکومتی الگو و بر اساس گفتمان ولایت فقیه در نظام اسلامی ضرورتی مضاعف و انکار ناپذیر است لیکن با گذشت چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی هنوز چنین الگویی وجود ندارد و نبود این الگو موجب رفتارهای متفاوت دولت­ها در حوزه اداره امور زنان شده  است که این امر نتیجه­ای جز تناقض در اجرای سیاست­ها ،بخشی و سلیقه­ای عمل کردن بازیگران این حوزه و اتلاف منابع در کشور را بدنبال نداشته است. از این رو هدف اصلی این مقاله شناسایی مولفه­های راهبردی اداره امور زنان به منظور تدوین الگوی راهبردی در حوزه اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران است .
یافته های پژوهش نشان می دهد دراداره امور زنان در بخش دکترین مولفه­های  پای بندی به عفت عمومی ،توجه به برابری زن و مردوحفظ شخصیت زن  در بخش سیاست­ها  ، اختیار زن همانند مرد، زنان موجب پیشرفت و تساوی زن ومرد و در بخش اهداف مولفه­های تامین امنیت زنان ، تامین بهداشت وتغذیه سالم،ارتقای علمی،بالابردن شان اجتماعی، مشارکت زنان وتامین شرایط اشتغال مهم ترین مولفه های تدوین الگوی راهبردی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of strategic components dctrin, vahdaf, women's affairs policy based on the discourse of the ' jurist

نویسندگان [English]

  • f f 1
  • د د 2
  • e e 3

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه‌عالی دفاع ملی

چکیده [English]

Identification of strategic components dctrin, vahdaf, women's affairs policy based on the discourse of the ' jurist

کلیدواژه‌ها [English]

  • The leader of the province
  • discourse strategies
  • Goals
  • dctrin
  • Politics
  • Office of women's Affairs