نقش انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبش های اسلامی منطقه با تأکید بر شیعیان یمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه ازاد اسلامی تبریز

چکیده

     وقوع انقلاب اسلامی ایران تاثیر شگرفی بر جنبش های اسلامی بویژه جنبش های شیعی داشته است. یکی از مهمترین آنها  ،گروههای شیعی یمن است. که بیش از هزارسال ، قدرت وحکومت را در این کشور در دست داشتند در سال ۱۹۶۲با کودتایی که باحمایت وتحریک کشور مصر انجام گرفت ، قدرت را از دست دادند. پرسش مقاله: انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبشهای اسلامی منطقه ی خاور میانه بویژه گروههای شیعی یمن چه نقشی داشته است؟ با استفاده از نظریه پخش به مثابه چارچوب نظری به دنبال اثبات این فرضیه است.« انقلاب اسلامی ایران باعث انسجام ، وحدت بیشتر و احیای گروه های شیعی یمن شده است».یافته ها بیانگر آن است که گروههای شیعی یمن پیش از وقوع انقلاب اسلامی ، کمترین دخالت و مشارکت را در امور حکومتی یمن داشته اند و به نوعی دچار انزوای سیاسی شده بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پیامدهای پخش وسیع آن درمنطقه ، منجر به خروج تدریجی شیعیان یمن بویژه گروه های شیعی شمال یمن از انزوای چند ساله گردید. جنبشها و خیزشهایی که منجر به جنگ هایی شد که از سال ۲۰۰۴ تا سال۲۰۱۰ ادامه داشت ودرنهایت گروههای شیعی توانستند از سال ۲۰۱۱مجددا به احیا و تجدید قدرت خود بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Islamic Revolution in the Convergence of Islamic Movements in the Region with Emphasizing on Shiites in Yemen

نویسندگان [English]

  • hoosen A 1
  • Moloď Saeidiathar 2
1 a
2 Islamic azad university tabriz
چکیده [English]

The outbreak of the Islamic Revolution in Iran has had a profound effect on the Islamic movements, especially on the Shiite ones. One of the most important is the Yemeni Shiite groups. They held power and ruled the country for more than a thousand years, losing power in 1962 by a coup d’etat that was sponsored by Egypt. Our question: What role did the Islamic Revolution have in the convergence of Islamic movements in the Middle East, especially Shiite Yemeni groups? Using the theory of diffusion as a theoretical framework, we seek to prove this hypothesis: "The Islamic Revolution of Iran has brought more cohesion, unity and revival of Yemeni Shiite groups." They had little participation in Yemeni government affairs and had some sort of political isolation, but after the victory of the Islamic Revolution in Iran and its widespread repercussions in the region, the Yemeni Shiites, especially Shiite groups in northern Yemen, were gradually get rid of many years of isolation. The movements and uprisings that led to the wars that continued from year 2004 to 2010 and finally the Shiite groups were able to revive and renew their power from year 2011.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Convergence
  • Islamic Movements in the Middle East
  • Yemeni Shiites