مؤلفه‌های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب الله لبنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تبریز

چکیده

از جمله موضوعات مهم در حوزه انقلاب اسلامی ایران ، تأثیرگذاری آن بر کشورهای دیگر؛ به ویژه جنبش­های اسلامی است که توجه اندیشمندان علوم سیاسی را به خود جلب کرده و از جمله آنها جنبش اسلامی حزب الله لبنان است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه­ای به تحلیل مؤلفه­های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران ، بر این جنبش بر اساس تئوری پخش می­پردازد. تئوری پخش ابتدا در مورد نحوه اشاعه بیماری­های سل ، وبا و...به­کاربرده­می­شد که بعدها معنای آن توسعه پیداکرده و در مورد اشاعه مسائل و موضوعات دیگر ، از جمله موضوعات فرهنگی نیز به­کاربرده­شد. این مقاله ضمن تبیین تئوری پخش و عوامل مؤثر در آن ، میزان تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران ، بر جنبش حزب الله لبنان را بر اساس عوامل تئوری پخش تحلیل کرده­است.
پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده که انقلاب اسلامی ایران ، از میان تمامی ملت­های آزاده جهان و تمامی مسلمانان و جنبش­های اسلامی ، بیشترین تأثیرگذاری را بر جنبش اسلامی حزب الله لبنان داشته­است.­ بر اساس عوامل تئوری پخش ، مؤلفه­های این  تأثیرگذاری حداکثری ، مورد تحلیل واقع شده که نزدیکی حد اکثری مبانی فکری و عقیدتی این جنبش با مبانی و ارزش­ها و آرمان­های انقلاب اسلامی ایران و وجود بیشترین وجوه اشتراک بین مبانی انقلاب اسلامی ایران و مبانی فکری جنبش حزب الله ، مهم­ترین این مؤلفه­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Maximum Influence of the Islamic Revolution of Iran on Hezbollah in Lebanon

نویسنده [English]

  • samad behrouz
Department of Islamic Education, Faculty of Theology, Tabriz University
چکیده [English]

One of the most important issues about the Islamic Revolution of Iran that have attracted the attention of political scientists is its influence on other countries, especially the Islamic movements, including the Islamic Movement of Hezbollah in Lebanon. The present study uses a library method to analyze the components of the maximum impact of the Islamic Revolution on the movement based on the theory of diffusion. Diffusion theory was first applied to the spread of tuberculosis, cholera, and so on, which later developed its meaning and applied to the dissemination of other issues, including cultural ones. This article, while explaining the theory of diffusion and its influencing factors, has analyzed the impact of the Islamic Revolution on the Lebanese Hezbollah movement based on diffusion theory factors.
The present study concludes that the Islamic Revolution of Iran, among all the free nations of the world and all Muslims and Islamic movements, had the most influence on the Islamic movement in Hezbollah in Lebanon. The implications of this maximization have been analyzed and the most important components are included: the closeness of the majority of the intellectual and ideological foundations of this movement to the foundations, values and ideals of the Islamic Revolution of Iran; and the existence of the most common sides between the foundations of the Islamic Revolution of Iran and the ideological foundations of the Hezbollah movement. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Hezbollah Islamic Movement
  • Maximum Influence
  • Diffusion Theory