ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دیدگاه ها و آرای صاحبنظران و عالمان دینی در خصوص ماهیت نظام اسلامی براساس اینکه چه مبنایی را برای مشروعیت حکومت به رسمیت شناخته باشند، چه صفات و شرایطی برای حاکم و زمامدار اسلامی ضروری است و وی مطابق با ادله شرعیه زمامدار اسلامی باید واجد چه شرایط و صلاحیتهایی باشد متفاوت است. یکی از فراگیرترین این دیدگاهها به فقیه و مجتهد بودن به عنوان یکی از ویژگی های حاکم و زمامدار اسلامی تأکید دارد؛ دیدگاهی که ازآن به «ولایت فقیه »  تعبیر می شود. نکته قابل تأمل این است که عموما به هنگام نظریه پردازی در این خصوص و درخصوص برخی دیگر از موضوعات فقه سیاسی این گونه تلقی می شود که این مقوله ها صرفا شیعی هستند لذا نظریه های اهل سنت در خصوص آن‌ها ، چندان مورد عنایت قرار نمی گیرد، از همین رو این سؤال ممکن است مطرح شود که آیا نظریه و مدل ولایت فقیه ، مختص عالم تشیع و دیدگاههای فقهی شیعه است یا اینکه در میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد؟ موضع علمی و فقهی اهل سنت در خصوص این مقوله چیست؟ چه نظرات و دیدگاههایی در میان آن‌ها در این باره مطرح است؟ و این دیدگاه ها برچه مبنایی استوارند؟ و … از جمله سؤالاتی است که  این پژوهش به آن می پردازد.

واژگان کلیدی
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providence of the Faqih in Sunni political jurisprudence

نویسنده [English]

  • m m
m
چکیده [English]

What are the views and opinions of religious scholars and scholars regarding the nature of the Islamic system, based on what basis they have recognized the legitimacy of the government, what are the characteristics and conditions for the ruling ruler of Islam, and what conditions and conditions should be fulfilled in accordance with the arguments of the Islamic ruler. Qualifications are different . One of the most widespread of these views is to emphasize jurisprudent and mujtahid as one of the characteristics of the ruling and ruling ruler of Islam, which is referred to as "Velayat-e faqih"From the study of the jurisprudential opinions of the Sunni elders and jurisprudents such as Ibn Khaldun Maliki, Mawardi Shafei, Judge Abu Ali Haibali, Mir Seyyed Sharif Jorjani Shafei, Azd al-Din Eid Shafei, Ibn Quddah Hanbali, Abdol Malik Javeni Shafei, Ghazali Ash'ari Shafei, Ibn Hazam and Ibn Taymiyyah Hanbali and ... we find The theory of velayat-e faqih (meaning the necessity of the jurisprudent and the mujtahid of the ruler and governor of the Islamic state) is accepted and even consensus (Sunni scholars). The point is worth considering 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic ruler
  • Velayat-e faqih
  • political jurisprudence
  • Imamate
  • Sunni