نمایه نویسندگان

آ

 • آجرلو، اسماعیل تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • آجورلو، حسین تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 9-34]
 • آجیلی، هادی تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 109-134]
 • آخوندی، محمدرضا بررسی و تحلیل گفتمان اسلام‌گرای انقلابی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • آذین، احمد بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • آذین، احمد معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آذین، احمد ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 129-150]
 • آذین، احمد معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 105-126]
 • آرائی، وحید واکاوی و نقد الگوی حکمرانی خوب؛ تبیین شاخص های حکمرانی اسلامی مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • آزرمی، علی سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-29]
 • آزرمی، علی تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقلابی از منظر تحلیل گفتمان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 107-135]
 • آقائی، محمد نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 127-217]
 • آقاجانی، مصطفی مؤلفه‌‌های الگوبخشی انقلاب اسلامی نسبت به کشورهای جهان مبتنی بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 27-52]
 • آقا حسینی، علیرضا بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره)) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 247-278]
 • آقاحسینی، علیرضا تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 73-96]
 • آقاحسینی، علیرضا آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-95]
 • آقایی، حامد جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 7-34]
 • آقایی میبدی، احمد تبیین مبانی نقلی و عقلی مردم‌‌سالاری دینی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 27-48]
 • آل نبی، سید محسن بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 143-166]
 • آموزگار، مرتضی تبیین قاعده حفظ نظام سیاسی و تعیین مبانی کاربست آن در حمایت از استقلال اقتصادی از منظر امام(ره) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 127-150]
 • آیتی، سید محمدرضا تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 103-124]

ا

 • ابطحی، سید مصطفی تأثیر گفتمان امام خمینی+ بر بیداری اسلامی ملت‌های مصر، تونس و بحرین [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 157-174]
 • ابطحی، سید مصطفی بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]
 • ابطحی، سیدمصطفی چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 155-174]
 • ابطحی، علیرضا نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-105]
 • ابوطالبی، مهدی آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • احمدی، حمید بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • احمدی، دکتر سیدعباس اسلامِ سیاسی؛ چالشی ژئوپلیتیکی در روابط ایران و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 7-39]
 • احمدی، سید عباس نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 9-26]
 • احمدی، سیدعباس تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]
 • احمدی، عصمت نقش و کارکردهای مجالس عزاداری حسینی در جامعه پذیری سیاسی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 215-239]
 • احمدی، مهدی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 55-73]
 • احمدی، وحیده تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • احمدیان، حسن بیداری اسلامی،چالش ها و موانع پیش رو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 153-184]
 • احمدیان، مهدی تبیین ماهیت انقلاب اسلامی ایران از منظر سوره مجادله: کاوشی در تقابل دو جریان حزب الله و حزب الشیطان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 7-31]
 • احمدی سفیدان، حسین نقش انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبش های اسلامی منطقه با تأکید بر شیعیان یمن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 121-140]
 • احمدی سفیدان، حسین بررسی وضعیت مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره اول و دوم [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • اختیاری امیری، رضا نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج . ا . ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 41-69]
 • اخوان کاظمی، بهرام مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 109-138]
 • اخوان کاظمی، بهرام تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-54]
 • اخوان کاظمی، بهرام بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 103-128]
 • اخوان کاظمی، مسعود جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 7-34]
 • اخوان کاظمی، مسعود انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 7-26]
 • اخوان کاظمی، مسعود نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 70-94]
 • اخوان نیلچی، نفیسه الگوی سنجش و ارزیابی کارآمدی انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 201-234]
 • ادبی فیروزجائی، رضا تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر گسترش تشیع در نیجریه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 173-188]
 • ارجینی، حسین تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 7-33]
 • ارجینی، حسین بازخوانی قرائت‌‌های مختلف از قطعنامه 598؛ از روایت تا حقیقت [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 161-186]
 • ارجینی، حسین پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 121-142]
 • ارجینی، حسین‌ بررسی روند طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 35-50]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 33-59]
 • ازغندی، علیرضا بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]
 • ازغندی، علیرضا بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • ازغندی، علیرضا دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-27]
 • ازغندی، علیرضا مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 205-225]
 • ازغندی، علیرضا سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 36-69]
 • استادیان خانی، علیرضا مناسبات دین و سیاست در تفکر و سیره عملی آخوند خراسانی باتاکید بر نقد شبهات [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 133-154]
 • اسدی، عباس اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 139-156]
 • اسدی، عباس مفهوم عدالت پس از انقلاب اسلامی (تحلیل گفتمان روزنامه­ی کیهان و شرق) [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 27-60]
 • اسدی، عباس تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 8-24]
 • اسدی، عباس شناسایی راهکارها و مولفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر شاخص های فرهنگی-تبلیغاتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 163-183]
 • اسدی، مرتضی بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342 [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 26-50]
 • اسدی نژاد، زینب مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع») [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 113-129]
 • اسفندیار، حسین بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]
 • اسفندیار، حسین بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]
 • اسفندیاری، محمد مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-34]
 • اسکندری فاروجی، ابوالفضل خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • اسماعیلی، حسن بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 51-60]
 • اسماعیلی، حسین بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 7-22]
 • اسماعیلی، علی شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]
 • اسمعیلی اردکانی، علی تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 109-134]
 • اشتریان، کیومرث بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 77-96]
 • اشرف نظری، علی نواندیشی دینی و تعالی سیاسی در گفتمان امام خمینی+ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 55-78]
 • اشرف نظری، علی نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-70]
 • اشرفی، اکبر ناامنی‌های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه‌‌ی امام خمینی و آیت ‌الله مطهری [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 205-229]
 • اصلانی، فیروز نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 193-217]
 • اصلانی، فیروز مبانی و دلایل اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (منع جمع مشاغل) [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 33-50]
 • اصلانی، فیروز اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 7-28]
 • اصلانی، فیروز ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 209-234]
 • اصلانی، فیروز تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 97-122]
 • افتخارافضلی، سیدحسین جنبش نرم افزاری تولید علم؛ با نگاهی به قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 229-246]
 • افتخاری، اصغر منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • افتخاری، اصغر مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • افتخاری، اصغر عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • افروغ، عماد چالش‌های عمده انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 7-22]
 • افضلی، زهرا بازتاب شخصیت امام خمینی)ره( در شعر عباس فتونی و خلیل عجمی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 63-82]
 • اقبال، حدیث الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 139-164]
 • اقبال، حدیث الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 111-136]
 • اکبری، محمود جایگاه فقهی - حقوقی ورود سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به عرصه فرهنگی در راستای تحقق رسالت پاسداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-80]
 • التیامی نیا، رضا تحلیل سازه‌انگارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سیاسی یمن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 200-219]
 • التیامی نیا، رضا تحلیل گفتمانی و جامعه شناختی دفاع مقدس و تاثیر آن در تقویت همبستگی، وحدت و قدرت ملی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-35]
 • الطافی تکان تپه، رحمان بررسی نقش مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی بر اجرای دومین برنامه جامع نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 285-304]
 • الفی، محمدرضا موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 61-91]
 • الفی، محمدرضا نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 195-212]
 • الله کرم، حسین نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 139-162]
 • الوندی، محمد اخلاق رهبری در مخاصمات سیاسی مبتنی بر سنت و سیره [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-58]
 • امام، محمد رضا بررسی نفوذ فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی ازمسیر ورزش های غیر همسو با ارزش های دینی با تکیه بر قاعده نفی سبیل (مطالعه موردی یوگا ) و راهکار های مقابله با آن [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 131-146]
 • امام‌جمعه‌زاده، سید جواد تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • امام جمعه زاده، سیدجواد آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-95]
 • امیراحمدی، رحمت الله جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • امیر زاده، محمدرضا بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 77-96]
 • امیرزاده، محمدرضا بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 147-168]
 • امیرلو، معصومه وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 9-36]
 • امیری، سروش بررسی انقلاب‌های کشورهای اسلامی با تأکید بر انقلاب اسلامی وانقلاب‌های عربی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 8-28]
 • امینی، سید جواد تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 23-48]
 • امینی، علی اکبر جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 121-152]
 • انصاری بارده، رضا تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و منافع ملی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای (مدظله) [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • انوریان اصل، حامد مبارزه با آمریکاگرایی در اندیشه آیت الله خامنه ای [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • ایرامی، زیور بررسی زمینه ها و علل مشترک تحولات جهان عرب در سالهای 2011-2012(بررسی موردی تونس،مصر،لیبی،یمن و بحرین) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 129-152]
 • ایری، فریبا مناسبات فرهنگی عامل نفوذ آمریکا در ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 53-72]
 • ایزدی، ماشالله نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-105]
 • ایزدی، محمد علی ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 225-227]
 • ایزدی اودلو، عظیم بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]

ب

 • بابائی، حسین راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-86]
 • بابائی، حسین چگونگی نهادینه سازی خط‏ مشی سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • باباپور، محمدمهدی تبیین و نقد انگاره «عدم کارایی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 71-94]
 • باباپور، محمدمهدی رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 31-44]
 • باباپور، محمدمهدی بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-52]
 • بابایی، محمود تحولات اخیر جهان اسلام؛ بیداری اسلامی یا بهار عربی؛ بررسی مفهومی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 215-237]
 • بابایی، محمود بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 129-150]
 • بابایی، مرتضی بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-52]
 • باب‌گوره، سید حسام‌الدین صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 221-246]
 • باذلی، یدالله نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 139-162]
 • بازرگانی، حسین طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 145-176]
 • باغبان، اسماعیل تحریم ها علیه ایران به مثابه ی جنایت علیه بشریت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 35-50]
 • باغستانی کوزه‌گر، محمد تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 89-110]
 • باقری، علی‌اکبر مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-70]
 • باقری، علی اکبر بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 185-208]
 • باقری، محمد مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]
 • باقری دولت آبادی، علی چهل سال با تحریم‌ها: نگاهی به تاکتیک‌های رسانه‌ای آمریکا برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر ایرانیان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 7-24]
 • باقری دولت آبادی، علی مقایسه دیدگاه های بنی صدر و شهید رجایی در سیاست خارجی بر اساس نظریه نقش [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 157-176]
 • باقری دولت آبادی، علی بیانیه گام دوم انقلاب: مبانی نظری و شاخص های «جامعه اسلامی» در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 175-199]
 • باقری فر، محسن نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 207-229]
 • باقری نیا، حدیث بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 41-62]
 • باکویی، مهدی مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 31-60]
 • باکویی، مهدی شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 183-204]
 • باویر، محمد بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-147]
 • بحرودی، ابوالقاسم ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 209-234]
 • بخشی، سمیه بازیابی پیکره فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 175-199]
 • بدری، علی جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 336-360]
 • بذرکار، مهدی مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 53-74]
 • براتی، امیر نظام بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 233-266]
 • برزگر، ابراهیم نگاهی به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ترکیه با استفاده از نظریه پخش [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 213-238]
 • بشارت، مهدی تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم آزادی در نظام مردم‌‌سالاری دینی از منظر آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 75-101]
 • بلباسی، میثم انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-195]
 • بلباسی، میثم بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368 [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 201-223]
 • بهادری، آتنا تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-269]
 • بهرامی، رضا همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 83-110]
 • بهرامی، شجاع تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 61-80]
 • بهروز، صمد مؤلفه‌های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب الله لبنان [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 25-47]
 • بهروزلک، غلامرضا حج و ظرفیت‌های درونی جهان اسلام در بیداری اسلامی با تمرکز بر اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 207-230]
 • بهروزی‌لک، غلامرضا رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 7-34]
 • بهروزی لک، غلامرضا تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • بهشتی سرشت، محسن تبیین آراء انتقادی امام خمینی در باره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای «نظریه انتقادی» [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 53-71]
 • بهمن، شعیب ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 107-129]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند» [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 81-105]
 • بیات، اسماعیل سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 36-69]
 • بیات، بهرام چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 155-174]
 • بیداله خانی، آرش جمهوری اسلامی ایران و برندینگ دینی؛ انقلابیگری ضد سیستمی در نظام بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 49-65]
 • بیداله خانی، آرش انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 157-173]

پ

 • پالیزبان، محسن اهداف، رسالت و عوامل راهبردی محیط‌های داخلی و خارجی انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 181-206]
 • پرتوی، اصغر بررسی مقایسه ای جایگاه جریان فکری لیبرال دموکراتیک و جریان اسلام سیاسی، فقهی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 177-209]
 • پروانه، فرهاد بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 55-72]
 • پریزاد، رضا آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 29-52]
 • پریزاد، رضا تاثیر شبکه های اجتماعی موبایل محور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ( با تاکید بر،تلگرام،واتساپ و اینستاگرام) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 55-77]
 • پندار، محمد حسین مناسبات فرهنگی عامل نفوذ آمریکا در ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 53-72]
 • پهلوانی، پروا بررسی نقش طراحی در عوامل تاثیرگذار بر افزایش امید به زندگی شهروندان ایرانی پس از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-188]
 • پورحسن، ناصر الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(باتاکیدبربیانات مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 89-110]
 • پورحسن، ناصر گفتمان مقاومت و گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 235-261]
 • پورزمان، امیر بررسی مقایسه ای جایگاه جریان فکری لیبرال دموکراتیک و جریان اسلام سیاسی، فقهی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 177-209]
 • پورصادق، ناصر شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]
 • پورطاهر، محمدتقی انقلاب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]
 • پورعزت، علی‌اصغر تبیین ماهیت انقلاب اسلامی ایران از منظر سوره مجادله: کاوشی در تقابل دو جریان حزب الله و حزب الشیطان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 7-31]
 • پورقهرمانی، دکتر بابک تحریم ها علیه ایران به مثابه ی جنایت علیه بشریت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 35-50]
 • پورکاویان، زینب تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-269]
 • پورمؤذن، منصور نقش مساجد و کانون های مذهبی درشکل گیری نهضت امام خمینی)ره( در مراغه [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 1-19]
 • پوریانی، محمد حسین جنبش دانشجویی ومناسبات دولت ها وروشنفکران دینی پس از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 27-52]
 • پیروزفر، مهدی واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]

ت

 • تاجیک، هادی بررسی الگوی رفتاری پسابرجامی ایالات متحده­ی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 177-205]
 • تارا، علیرضا انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 7-26]
 • تختی، فهیمه راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینی(ره)و قانون اساسی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 7-30]
 • ترابی، یوسف امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 59-88]
 • ترکارانی، افشین بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا درمباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 51-69]
 • ترک زاده، جعفر تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 269-291]
 • ترکشوند، مهدی فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 45-66]
 • تسخیری، محمد صالح خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • تقوی، سید محمدعلی بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 85-102]
 • تقوی، سید محمدناصر جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 121-152]
 • تقوی مقدم، سیدمصطفی بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-21]
 • تقی محب، بهروز تاثیر شبکه های اجتماعی موبایل محور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ( با تاکید بر،تلگرام،واتساپ و اینستاگرام) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 55-77]
 • توتی، حسینعلی بررسی مؤلفه‌های دیپلماسی منطقه‌ای انقلاب اسلامی و ارائه راهبرد [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 163-180]
 • توتی، حسینعلی نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 195-213]
 • توحیدی، احمدرضا سناریوهای آینده حکمرانی جهانی،پیامدهای محتمل برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 181-198]
 • توسّلی رکن آبادی، مجید بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-26]
 • توکلی، احمد رضا امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • توکلی، یعقوب سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 191-215]
 • توکلی، یعقوب جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 125-140]
 • توکلی، یعقوب کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 247-274]
 • توکلی، یعقوب روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 163-180]
 • توکلی، یعقوب راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینی(ره)و قانون اساسی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 7-30]

ث

 • ثمودی پیله رود، علیرضا تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای برسازی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 191-214]

ج

 • جاسبی، عبدالله آسیب‌شناسی نقش نخبگان حزبی در عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 29-52]
 • جاسم نژاد، مسعود نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 9-26]
 • جعفر پور، رشید بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-152]
 • جعفرزاده، علی تبیین و نقد انگاره «عدم کارایی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 71-94]
 • جعفرزاده، علی نقد و بررسی دیدگاه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 45-62]
 • جعفری، دکتر علی اکبر نگاهی به تلاش‌ های هسته ای ایران در سال‌ های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 51-71]
 • جعفری، سیداصغر اصول بنیادین و الزامات راهبردی استحکام ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 104-128]
 • جعفری، علی‌اکبر منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 103-124]
 • جعفری، علی‌اکبر کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام سازی جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 181-203]
 • جعفری، علی اکبر ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 81-102]
 • جعفری‌نژاد، مسعود ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 107-129]
 • جعفری نژاد، مسعود معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری نژاد، مسعود چگونگی نهادینه سازی خط‏ مشی سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • جعفری نژاد، مسعود معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 105-126]
 • جعفری نسب، سیدحسین بررسی مستندات قرآنی و روایی بیانات مقام معظم رهبری«دام ظله العالی»درباره تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 79-106]
 • جلالی راد، محمدصادق شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 73-103]
 • جمال زاده، ناصر کارویژه های حزب در حکومت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 131-165]
 • جمال زاده، ناصر گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 177-199]
 • جمالی، افراسیاب ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 225-227]
 • جمالی، افراسیاب مناسبات دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 244-284]
 • جمالی، جواد امر سیاسی، شکل‌گیری و هژمونیک شدن گفتمان انقلابی اسلام سیاسی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 27-44]
 • جمشیدی، محمد حسین آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-62]
 • جمشیدی، محمد حسین تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 57-76]
 • جمشیدی، محمدحسین روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 7-30]
 • جمشیدی راد، محمدصادق تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • جمشیدی کوهساری، محسن جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+ [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 35-58]
 • جمشیدی کوهساری، محسن رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 25-50]
 • جهان‌بین، فرزاد مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-134]
 • جهانگیری، سعید دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-27]
 • جهانگیری، سعید آثار و نقش الیتیسم در توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور در عصر پهلوی دوم [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 93-114]
 • جوادی ارجمند، محمد جعفر گفتمان سیاست خارجی جریان‌‌های ملی‌‌گرا و اسلام‌‌گرا مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی مذاکره با سفارت آمریکا [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 183-205]
 • جوادی ارجمند، محمدجعفر بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-147]
 • جوادی ارجمند، محمدجعفر بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 147-168]
 • جوادی نژاد، فریبا مطالعه سیاست‌ ها و الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 73-92]
 • جواهری پور، مهرداد واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 207-224]
 • جوکار فارسی، حسن رسانه‌های اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان در جریان تحولات بیداری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 151-166]

چ

 • چهرآزاد، سعید بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • چهرآزاد، سعید سه انگاره های هویت ملی و برساخت "ایرانیت" در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1392-1384) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 247-266]
 • چینی چیان، نیلوفر بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 80-99]

ح

 • حاتمی، عباس از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه­ی دوم انقلاب [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 247-267]
 • حاتمی، عباس سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-29]
 • حاتمی، محمدرضا جریان شناسی تطبیقی گروه‌های چپ در دهه 30 و 50 هجری شمسی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 113-136]
 • حاجیان، مهدی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • حاجی حسن، ملیحه بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 73-92]
 • حاجی حسینی، حسین مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • حاجی صادقی، عبدالله انقلاب اسلامی و برجسته ترین ویژگی ها از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 35-56]
 • حاجیلویی محب، محمد مهدی مطالعه ی تطبیقی اهداف عدالت ورزانه ی حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهج البلاغه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 83-99]
 • حاجی مینه، رحمت جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 137-157]
 • حاجی ناصری، سعید آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-152]
 • حاجی ناصری، سعید مبارزه با آمریکاگرایی در اندیشه آیت الله خامنه ای [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • حایک، مریم راهکارهای رسانه ای باورپذیری کارآمدی انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 151-176]
 • حبیبیان، محمدحسن مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]
 • حجازی، سید محمد کاظم انطباق‌ پذیری سیاست خارجی دولت‌ های پس از دفاع مقدس با اصول و ارزش های انقلاب اسلامی (با تأکید بر اصول استکبارستیزی، همگرایی اسلامی و منزلت گرایی) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 153-173]
 • حجازی، سید محمد کاظم عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 199-220]
 • حسن پور، صابر لوازم «محرومیّت زدایی عادلانه» در تفکر سیاسیِ آیت الله خامنه ای [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • حسنی‌فر، عبدالرحمان بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 1-21]
 • حسین‌زاده، حسن تبیین ارتباط اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری ج.ا.ا. در جهان با اقتدار و امنیت ملی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 137-162]
 • حسین زاده، حامد تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 217-232]
 • حسین زاده، حامد شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های «نظام انقلابی» در اندیشه‌ امام خامنه‌ای (مدظله) با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و روش دلفی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 151-171]
 • حسین زاده، حسن امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 197-215]
 • حسین زاده، محمد علی مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • حسین زاده، محمدعلی سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-30]
 • حسینزاده، محمدعلی سازکارهای سیاسی درونی افزایش قدرت در - جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 111-144]
 • حسین قزل ایاق، ایمان بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 125-152]
 • حسینی، حسین حاجی مبانی فقهی عدم مسئولیت حاکم اسلامی در برابر نثار دماء مسلمین [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 93-120]
 • حسینی، سیدابراهیم بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • حسینی، سیدمحمود تحلیلی بر سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای متعارض شورای همکاری خلیجفارس در قبال آن؛ ریشهها و پیامدهای متفاوت [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 219-241]
 • حسینی، سیدمصطفی بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342 [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 26-50]
 • حسینی، محمد علی مطالعه ساختاری بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر تقابل‌های دو‌گانه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 215-242]
 • حسینی آهنگری، سید حسن پیامدهای تقابل ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 119-136]
 • حسینی شاهردوی، سید مرتضی مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 96-115]
 • حضرتی، حسن تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسلام سیاسی (مطالعه نقش مطبوعات کیهان و اطلاعات 1340 - 1357) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 63-82]
 • حق گو، جواد جایگاه فقهی - حقوقی ورود سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به عرصه فرهنگی در راستای تحقق رسالت پاسداری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-80]
 • حق گو، جواد جستاری در چرایی چرخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از انقلابی‌گری به محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 225-242]
 • حق گو، جواد واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خارجی مستقل پس از انقلاب اسلامی (ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 125-149]
 • حق گو، جواد مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • حق گو، جواد بازدارندگی شبکه‌ای و بایسته‌های سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 137-161]
 • حقی، محمد انقلاب اسلامی؛ فرصت‌های همگرایی جهان اسلام و راهکارهای تقویت آن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 46-69]
 • حقیر مددی، جواد رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-92]
 • حقیر مددی، جواد ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 7-32]
 • حمیدیه، بهزاد بررسی نفوذ فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی ازمسیر ورزش های غیر همسو با ارزش های دینی با تکیه بر قاعده نفی سبیل (مطالعه موردی یوگا ) و راهکار های مقابله با آن [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 131-146]
 • حیدری، زهرا بررسی دلایل ضرورت ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 191-213]
 • حیدری، زینب بررسی دلایل ضرورت ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 191-213]
 • حیدری، محدثه مردم سالاری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسلامی منطقه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 172-198]

خ

 • خاکرند، شکرالله نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • خانی‌آرانی، الهه جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 125-140]
 • خداپرست، یونس بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • خرمشاد، دکتر محمدباقر جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 121-144]
 • خرمشاد، محمدباقر مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 125-150]
 • خرمشاد، محمدباقر تحلیل‌ گفتمان جریان اصول ‌گرایی در مواجهه با سنت و تجدد با تکیه بر آراء و اندیشه های آیت الله مصباح ‌یزدی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 55-81]
 • خرمشاد، محمدباقر امر سیاسی، شکل‌گیری و هژمونیک شدن گفتمان انقلابی اسلام سیاسی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 27-44]
 • خزاعی گسک، مهدی کارویژه های حزب در حکومت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 131-165]
 • خزایی، ضیا تحلیل گفتمان رهبری مسلط امام‌خمینی(ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در فرآیند پیروزی انقلاب‌ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-132]
 • خسروپناه، عبدالحسین برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 7-28]
 • خسروی زارگز، مسلم بازیابی پیکره فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 175-199]
 • خسروی زارگز، مسلم تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی+) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-32]
 • خضری، احسان چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی؛ الگوی مفهومی چندعلیتی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 37-54]
 • خلخالی، امیربهادر بررسی نقش طراحی در عوامل تاثیرگذار بر افزایش امید به زندگی شهروندان ایرانی پس از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-188]
 • خندان، سیروس دیپلماسی ایدئولوژیک، تعامل یا تقابل با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 71-95]
 • خواجه‌سروی، غلامرضا تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 89-108]
 • خواجه‌سروی، غلامرضا ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 135-160]
 • خواجه سروی، غلام‌رضا کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه سروی، غلامرضا مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-34]
 • خواجه سروی، غلامرضا بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصات بینشی، منشی ورفتاری و تاثیر در پیشروندگی انقلاب اسلامی با محوریت اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 71-104]
 • خواجه سروی، غلامرضا انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 125-146]
 • خواجه سروی، غلامرضا انقلاب اسلامی ایران و بیدلری اسلامی در یمن با تاکید بر جنبش الحوثی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 185-220]
 • خواجه سروی، غلامرضا نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-164]
 • خواجه نایینی، علی فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 45-66]
 • خوشی، ابوالفضل اعتبارسنجی اهداف مطلوب انقلاب اسلامی در برنامه درسی دروس معارف اسلامی (صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 169-194]
 • خیری، حسن جنبش دانشجویی ومناسبات دولت ها وروشنفکران دینی پس از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 27-52]
 • خیری، عیسی اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 7-28]

د

 • دارا، جلیل تحولات اخیر جهان اسلام؛ بیداری اسلامی یا بهار عربی؛ بررسی مفهومی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 215-237]
 • دارا، جلیل بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 129-150]
 • دارا، جلیل نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 195-212]
 • دالمن پور، محمد بررسی اثر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان و بهره‌وری بر رشد تولید در کشورهای در حال توسعۀ اسلامی و غیر اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 223-264]
 • دانش، خسرو مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 167-190]
 • دانشیار، علیرضا بررسی تفسیر سیاسی واژه‌ها و مفاهیم قرآنی در انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]
 • داودی، محمدرضا کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوری چلقائی، احد مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 31-60]
 • داوری چلقائی، احد شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 183-204]
 • درج، حمید تحلیل سازه‌انگارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سیاسی یمن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 200-219]
 • درخشه، جلال نقش عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانیان در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ایران 1404 [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 101-119]
 • درخشه، جلال بررسی تاثیر تکلیف گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 221-246]
 • درخشه، جلال گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 177-199]
 • دژگیر، مریم نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 99-124]
 • دشتی، فرزانه بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 41-62]
 • دهشیری، محمدرضا تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 73-96]
 • دهقان، مجتبی قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 33-59]
 • دهقان باغی، سید روح اله بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 55-73]
 • دهقان‌نژاد، مرتضی کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام سازی جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 181-203]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 9-34]
 • دوست محمدی، احمد بیداری اسلامی،چالش ها و موانع پیش رو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 153-184]
 • دوست محمدی، حسین نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج . ا . ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 41-69]
 • دولت آبادی، امیر عظیمی دلالت های نظری وقایع انقلابی در کشورهای عربی برای تئوری پردازی انقلاب ها )با تأکید بر تئوری های نسل چهارم و انقلاب اسلامی ایران( [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 189-218]
 • دیبا نیا، سارا ویژگی روشهای اقتضایی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی [دوره 10، شماره 2، 1400]

ذ

 • ذبیحی، رحمان بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • ذبیحی، رحمان بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • ذوالفقارزاده، محمد مهدی تبیین ماهیت انقلاب اسلامی ایران از منظر سوره مجادله: کاوشی در تقابل دو جریان حزب الله و حزب الشیطان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 7-31]

ر

 • رادمرد، محمد موضع پهلوی دوم در قبال اپوزیسیون مذهبی در وضعیت انقلابی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 7-25]
 • رادمرد، محمد بازدارندگی شبکه‌ای و بایسته‌های سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 137-161]
 • رازانی، احسان شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های «نظام انقلابی» در اندیشه‌ امام خامنه‌ای (مدظله) با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و روش دلفی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 151-171]
 • رامین نیا، مژگان امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 197-215]
 • رجایی، یدالله بررسی اثر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان و بهره‌وری بر رشد تولید در کشورهای در حال توسعۀ اسلامی و غیر اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 223-264]
 • رجبی، ابوذر تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 53-74]
 • رجبی، ابوذر بررسی حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 163-190]
 • رجبی، محمد رهیافتی بر ماهیتِ صدور انقلاب در اندیشه‌‎ی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 118-139]
 • رجبی فرجاد، حاجیه الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 111-136]
 • رحمانی، مهناز تبارشناسی مشروعیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانیان، عبدالمجید مبانی و دلایل اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (منع جمع مشاغل) [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 33-50]
 • رحمنی، مریم انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 125-146]
 • رحیم زاده، اشکان بررسی اثر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان و بهره‌وری بر رشد تولید در کشورهای در حال توسعۀ اسلامی و غیر اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 223-264]
 • رحیمی خویگانی، فهیمه رحیمی نگاهی به تلاش‌ های هسته ای ایران در سال‌ های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 51-71]
 • رحیمی (روشن)، حسن انطباق‌ پذیری سیاست خارجی دولت‌ های پس از دفاع مقدس با اصول و ارزش های انقلاب اسلامی (با تأکید بر اصول استکبارستیزی، همگرایی اسلامی و منزلت گرایی) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 153-173]
 • رستمی، فرزاد انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 7-26]
 • رضائی جعفری، محسن تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 73-96]
 • رضاپور، دانیال مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 167-190]
 • رضاپور، دانیال استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 27-49]
 • رضایی، جعفر آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-95]
 • رضایی، رمضان بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین(ع) از منظر سفرنامه‌های اروپایی عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 52-72]
 • رضایی، صفیه نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 29-55]
 • رضوی، سید مهدی اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 139-156]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 247-269]
 • رفیعی آتانی، عطاالله ماهیت پیشرفت اسلامی دراندیشه امام خمینی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 93-113]
 • رفیعی دولت آبادی، محمدرضا عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 204-225]
 • رکابیان، رشید دیپلماسی ایدئولوژیک، تعامل یا تقابل با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 71-95]
 • رکابیان، رشید بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-52]
 • رکابیان، رشید الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(باتاکیدبربیانات مقام معظم رهبری) [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 89-110]
 • رکابیان، رشید گفتمان مقاومت و گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 235-261]
 • رمضانی، ملیحه راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 118-138]
 • رنجبریان، رسول بررسی نقش مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی بر اجرای دومین برنامه جامع نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 285-304]
 • رهبر، عباسعلی نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 139-162]
 • رهبر، فرهاد تبیین ارتباط اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری ج.ا.ا. در جهان با اقتدار و امنیت ملی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 137-162]
 • ریاحی، محمدعلی طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 151-168]

ز

 • زارع، رضا نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 49-70]
 • زارعی، بهادر تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]
 • زارعی، مجتبی شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 103-128]
 • زارعی، مجتبی مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 165-188]
 • زارعی، مجتبی واکاوی و نقد الگوی حکمرانی خوب؛ تبیین شاخص های حکمرانی اسلامی مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • زارعی، محمد حسین بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 233-266]
 • زارعی رضائی، محمدحسین تعمیق معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 57-71]
 • زحمتکش، حسین جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 187-212]
 • زحمتکش، حسین زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 125-142]
 • زرگر، افشین جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 137-157]
 • زرگر، علیرضا واکاوی تاثیر فرهنگ سیاسی شیعه بر شکل­گیری ریشه­های انقلاب اسلامی و پیروزی آن [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 145-176]
 • زرگر، علیرضا عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 204-225]
 • زمانی محجوب، حبیب تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر گسترش تشیع در نیجریه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 173-188]
 • زنگنه، پیمان آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-62]
 • زهیری، علیرضا گذار نسلی در تجربه جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 97-119]
 • زواردهی، روح الله شاکری ضرورت حکومت دینی با تأکید بر حکومت‌محوری فقه اجتماعی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 7-32]
 • زیباکلام، صادق بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 80-99]
 • زیبایی نژاد، مریم احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 187-206]

س

 • سادات، میرمحمود طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 145-176]
 • ساداتی نژاد، سید مهدی کُنش‌های کلامی آیت‌الله مصباح‌یزدی در جریان انقلاب اسلامی؛ مطالعة موردی: نشریات بعثت و انتقام [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • ساداتی نژاد، سیدمهدی بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا درمباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 51-69]
 • ساعی، احمد دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-27]
 • سالم رهبر، فرزانه تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 103-124]
 • سالم رهبر، فرزانه تقنین احکام حکومتی درحوزه منطقة الفراغ توسط ولی فقیه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 107-129]
 • سبزی، داود رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-92]
 • سبزی، داود تبیین چگونگی شکل گیری همگرایی ها و واگرایی ها در فرایند پیروزی و بقاء انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 21-42]
 • سبزی، داود ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 7-32]
 • سبزی، داود روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 7-30]
 • سبزی، داود تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 61-80]
 • سبزی، داود چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-119]
 • سپهرنیا، روزیتا شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 73-103]
 • سپهری، یدالله بررسی تأثیرات اجتماعی انقلاب اسلامی بر تحولات کشور‌های حاشیه دریای خزر [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 167-190]
 • سپهری، یدالله انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-181]
 • سپهری، یدالله پیامدهای تقابل ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 119-136]
 • سپهری، یدالله مناسبات فرهنگی عامل نفوذ آمریکا در ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 53-72]
 • ستایش، کاظم تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 103-124]
 • سخاوتیان، سید امیر تعمیق معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 57-71]
 • سرپرست سادات، سید ابراهیم مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 125-150]
 • سرمدی، حمید بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • سعیدی اطهر، مولود نقش انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبش های اسلامی منطقه با تأکید بر شیعیان یمن [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 121-140]
 • سعیدی جوادی، حمید جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 121-152]
 • سعیدی نسب، تورج بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 55-72]
 • سلیم، محمد نبی تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 217-232]
 • سلیمانی، رضا همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 83-110]
 • سلیمانی، رضا استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 23-50]
 • سلیمانی، رضا راهبرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران: از تغییر نظام تا تغییر رفتار (روایت اپوزیسیون فارسی زبان رسانه ای) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 121-154]
 • سلیمانی، غلامعلی استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 27-49]
 • سلیمی، نسیبه خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی‌بنی، صادق وضعیت‌سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی درآغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 175-194]
 • سلیمی بنی، صادق وضعیت سنجی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی(قوت ها و ضعف ها،فرصتها و تهدیدها) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 153-180]
 • سنگی، لیلا بررسی موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 67-87]
 • سهامی، فرهاد بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 133-159]
 • سهیل سرو، محمد واکاوی تحلیلی معنای امید در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای؛ با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 73-105]
 • سیاوشی، کرم بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 55-73]
 • سید احمدی، سید محمد روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 163-180]
 • سید موسوی، سید حسین مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 96-115]
 • سید نژاد، سید باقر خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید نقوی، میر علی عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 217-246]
 • سیرغانی، محسن امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 197-215]
 • سیفی، یوسف تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • سیمبر، رضا مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 167-190]
 • سینایی، وحید مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]

ش

 • شاکری زواردهی، روح‌الله تحلیل و بررسی نظریه «وجوب تحصیل حکومت در دوران غیبت» در اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • شاکری زواردهی، روح الله مناسبات دین و سیاست در تفکر و سیره عملی آخوند خراسانی باتاکید بر نقد شبهات [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 133-154]
 • شاکری زواردهی، روح الله بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-168]
 • شاکری زواردهی، روح الله پیشران های نظریه انتظار در کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 67-88]
 • شاهدی، مظفر تبیین آراء انتقادی امام خمینی در باره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای «نظریه انتقادی» [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 53-71]
 • شاه علی، احمدرضا شیوه‌های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 31-55]
 • شاهقلیان قهفرخی، رضا الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 184-203]
 • شاهین، مهدی نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-164]
 • شجاع، مرتضی درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 145-166]
 • شریعتی، شهروز معرفت شناسی بنیان های برزیستن در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-61]
 • شریفی، علی مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 87-108]
 • شریفی، علی نگاهی به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ترکیه با استفاده از نظریه پخش [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 213-238]
 • شعاعی گمچی، یونس بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • شعاعی گمچی، یونس بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • شعبانی فرد، مجید تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 269-291]
 • شفایی، امان‌الله جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 187-212]
 • شفیعی‌فر، محمد اخلاق رهبری در مخاصمات سیاسی مبتنی بر سنت و سیره [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-58]
 • شفیعی‌فر، محمد شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • شفیعی‌فر، محمد انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • شفیعی‌فر، محمد چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی؛ الگوی مفهومی چندعلیتی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 37-54]
 • شفیعی‌فر، محمد قواعد فهم تحولات سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • شفیعی نیا، عباس وفاداری به دوگانه جمهوریت و اسلامیت شرط انقلابی ماندن [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 69-86]
 • شکرانه ارزنقی، امید نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 70-94]
 • شکردست، فاطمه مطالعه ساختاری بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر تقابل‌های دو‌گانه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 215-242]
 • شهرام نیا، امیر مسعود راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 118-138]
 • شهرکی، حامد انقلاب اسلامی ایران و بیدلری اسلامی در یمن با تاکید بر جنبش الحوثی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 185-220]
 • شورمیج، محمد بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین(ع) از منظر سفرنامه‌های اروپایی عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 52-72]
 • شوهانی، علیرضا بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌‌های دفاع مقدّس [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 97-123]
 • شوهانی، علیرضا بررسی میزان تأثیر انقلاب اسلامی بر رویکرد‌های دینی نویسندگان رمان‌های دفاع مقدّس [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-231]
 • شیاری، علی سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 191-215]
 • شیاری، علی بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 57-69]
 • شیخ ‌سرایی، نجف آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-152]
 • شیخ محمدی، علیرضا چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-119]
 • شیخون، احسان بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره)) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 247-278]
 • شیرازی، علی بررسـی مقایسـه‌ای جـایگاه مشـورت در نظریـّه‌هـای مـردم‌ سـالاری ‌دینـی و دمـوکراسـی مشـورتـی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 89-109]
 • شیرخانی، علی تبیین چگونگی شکل گیری همگرایی ها و واگرایی ها در فرایند پیروزی و بقاء انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 21-42]
 • شیرودی، محمد سجاد دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 35-53]
 • شیرودی، مرتضی محدوده‌های منازعه دو گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی با تأکید بر آرای امام خمینی+ و سید قطب [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 51-74]
 • شیرودی، مرتضی تئوری نقش و تحلیل پارادوکس های رفتار سیاسی عالمان دینی ایران معاصر [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 105-123]
 • شیرودی، مرتضی بررسی رویکرد بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-120]
 • شیرودی، مرتضی مفهوم متعارض امر سیاسی در انسان شناسی معاصر و انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 87-102]
 • شیرودی، مرتضی انقلاب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]

ص

 • صادقی، سید شمس الدین جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 7-34]
 • صادقی، عبدالله حاجی جنگ فرهنگی استکبار: اهدف ـ راهبردها [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 97-112]
 • صادقیان سورکی، مهدی تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 269-291]
 • صالحی، حسن بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 75-94]
 • صدرا، علیرضا تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 155-179]
 • صدرا، علیرضا دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 35-53]
 • صدرا، علیرضا چالش دولت سازی اسلامی کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی (چرایی؟ چیستی؟ چگونگی؟) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 7-27]
 • صفائیان، میثم نقش عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانیان در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ایران 1404 [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 101-119]
 • صفری، حسین طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 145-176]
 • صفریان گرمه خانی، روح الله راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 118-138]
 • صولتی، رحمان بررسی موانع تحقق عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی و راهکارهای رفع آن‌ها از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 3، 1400]

ط

 • طارمی، علی اکبر جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 137-157]
 • طاهری، ابوالقاسم بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 49-68]
 • طاهری، ابوالقاسم دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-27]
 • طاهری، ابوالقاسم بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 80-99]
 • طاهری، ابوالقاسم سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 36-69]
 • طاهری، حسن بررسی اثر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان و بهره‌وری بر رشد تولید در کشورهای در حال توسعۀ اسلامی و غیر اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 223-264]
 • طاهری، مریم تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 155-179]
 • طباطبایی، فاطمه رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-92]
 • طباطبایی، فاطمه ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 7-32]
 • طلابکب طرقی، اکبر تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 97-122]
 • طلوعی، هادی بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 125-147]

ظ

 • ظفری، محمود واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 259-277]

ع

 • عابدی‌درچه، محسن تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 163-182]
 • عالمی، شهاب الدین واکاوی تحلیلی معنای امید در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای؛ با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 73-105]
 • عباس تبار مقری، رحمت عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 103-120]
 • عباس تبار مقری، رحمت تحلیل گفتمانی رویکرد واگرایی آیت الله خامنه ای نسبت به نظام سلطه آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 100-117]
 • عباسی، فرهاد تحلیلی بر مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 115-136]
 • عباسی، مجید تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 161-184]
 • عباسی، مصیب پیامدهای تقابل ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 119-136]
 • عبدالحسین زاده، محمد الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 285-302]
 • عبدالحمید، مهدی الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 285-302]
 • عبدلی مسینان، مرضیه ضرورت حکومت دینی با تأکید بر حکومت‌محوری فقه اجتماعی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 7-32]
 • عبدی‌پور، حسن بازخوانی گفتمان تقریب در اندیشه سیاسی امام خمینی+ و مقام معظم رهبری [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 151-166]
 • عراقی، غلامرضا نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 157-179]
 • عرب بافرانی، محمدرضا شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با رویکرد تصویرسازی آینده [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 243-268]
 • عروتی موفق، اکبر مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 155-172]
 • عسگری یزدی، علی مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 53-74]
 • عطار زاده، بهزاد نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-70]
 • عطایی، عبدالله بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 189-212]
 • عظیم زاده، جعفر بازدارندگی شبکه‌ای و بایسته‌های سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 137-161]
 • علیانسب، سیدحسین بررسی سوء استفاده نظام سلطه از دانش روان شناسی در مدیریت جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 149-166]
 • علیانسب، سیدحسین بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 75-94]
 • علی‌بیگی، زهرابیگم کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام سازی جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 181-203]
 • علی حسینی، علی تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 73-96]
 • علی حسینی، علی آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-95]
 • علیزاده، مسعود خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • علیمرادی، زهرا بررسی روند طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 35-50]
 • عنبر، علی محدوده‌های منازعه دو گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی با تأکید بر آرای امام خمینی+ و سید قطب [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 51-74]
 • عنوانی، سید حامد مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 96-115]
 • عین القضاتی، پیمان جنبش دانشجویی ومناسبات دولت ها وروشنفکران دینی پس از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 27-52]
 • عیوضی، محمد رحیم موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 61-91]
 • عیوضی، محمد رحیم صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 221-246]
 • عیوضی، محمدرحیم رویکرد به آینده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران؛ درآمدی برآینده‌نگاری توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 93-115]
 • عیوضی، محمدرحیم نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 29-55]

غ

 • غفاری هشجین، زاهد نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 127-217]
 • غفاری هشجین، زاهد رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-150]
 • غفاری هشجین، زاهد نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 99-124]
 • غفاری هشجین، زاهد بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 73-92]
 • غلامی، علی اصل ولایت‌‌ فقیه در اندیشه آیت الله خویی(ره) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 226-246]
 • غلامی، مجید اسلامِ سیاسی؛ چالشی ژئوپلیتیکی در روابط ایران و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 7-39]

ف

 • فائضی‌نیا، فریدون شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • فارغ، سید علی بررسی نقش طراحی در عوامل تاثیرگذار بر افزایش امید به زندگی شهروندان ایرانی پس از انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-188]
 • فتاحیان، محمد حسین نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-102]
 • فتاحیان، محمد حسین درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 51-72]
 • فتاحیان، محمدحسین رویکرد به آینده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران؛ درآمدی برآینده‌نگاری توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 93-115]
 • فتحعلی بیک، رویا شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 103-128]
 • فتحی، محمد جواد مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی) [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-34]
 • فخار، وحیده مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 96-115]
 • فخاری، ناصر مدل برنامه‌‌ریزی گفتمانی» به ‌مثابه مدل روش‌ شناختی جهت نظریه ‌پردازی پیشـرفت اسـلامی ایـرانی در اندیشه آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 152-181]
 • فرخی، رضا همگونی‌های محصولات رسانه‌ای با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا در موضوع ایران هراسی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 1145-156]
 • فرزانه‌پور، حسین تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی+) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-32]
 • فرزندی، عباسعلی مبانی و اصول حاکم بر نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 237-262]
 • فرزندی اردکانی، عباسعلی درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 199-226]
 • فرزندی اردکانی، عباسعلی طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 145-176]
 • فرهمندپور، فهیمه شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 125-145]
 • فرهمندنیا، حوریه الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 203-231]
 • فرهنگی، محمد حسین بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 57-69]
 • فرهنگی، محمد مهدی تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران (الزامات و اصلاح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-132]
 • فروتنی، زهرا تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب) [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 293-316]
 • فروزانفر، محمد حسین طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 151-168]
 • فروزنده دهکردی، لطف الله مدل برنامه‌‌ریزی گفتمانی» به ‌مثابه مدل روش‌ شناختی جهت نظریه ‌پردازی پیشـرفت اسـلامی ایـرانی در اندیشه آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 152-181]
 • فروغی ابری، علی اصغر بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 133-159]
 • فروغی اصل، علی اصل ولایت‌‌ فقیه در اندیشه آیت الله خویی(ره) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 226-246]
 • فروهی، ناصر بررسی موانع تحقق عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی و راهکارهای رفع آن‌ها از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • فغانی، سیدامیررضا واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]
 • فقیه، محمدعلی عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 217-246]
 • فقیهی، سیده فاطمه اصول تصمیم‌سازی در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 95-124]
 • فقیهی واعظی، سید مهدی کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 7-24]
 • فلاح، محمد جواد دستاوردهای اخلاقی چهل ساله انقلاب اسلامی وانعکاس آن در عرصه بین الملل با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 263-284]
 • فلاح‌زاده، محمدهادی تبیین پیمایشی فرصت‌های حج ابراهیمی به منظور صدور انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 135-158]
 • فلاح نژاد، علی تبارشناسی مشروعیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاحی سیف الدین، علی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • فلاحی سیف الدین، علی تبارشناسی مشروعیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فوزی، یحیی همگونی‌های محصولات رسانه‌ای با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا در موضوع ایران هراسی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 1145-156]
 • فوزی، یحیی راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی+ [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-86]
 • فولادی، شهربانو عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 103-120]
 • فیروزیان حاجی، غلامرضا درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 145-166]
 • فیض افرا، داود پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 121-142]
 • فیض افرا، داود تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 165-186]
 • فیضی، سیروس انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 167-192]

ق

 • قائمی، مرتضی بازتاب شخصیت امام خمینی)ره( در شعر عباس فتونی و خلیل عجمی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 63-82]
 • قاسمی، بهزاد تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 159-186]
 • قاسمی، بهزاد بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 189-212]
 • قاسمی، بهزاد روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 163-180]
 • قاسمی، بهزاد تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در یمن بر اساس نظریه پخش [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 169-190]
 • قاسمی، بهزاد مطالعه و بررسی میزان تبیین ‏پذیری نظریه انقلاب دیویس در انقلاب ایران و بحرین [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 227-243]
 • قاسمی، رعنا تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • قاسمی، ناصر تبیین قاعده حفظ نظام سیاسی و تعیین مبانی کاربست آن در حمایت از استقلال اقتصادی از منظر امام(ره) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 127-150]
 • قاضوی، سید حسن نقش اخلاق در انتخابات حکومت اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 201-218]
 • قاضوی، سید حسن شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 77-98]
 • قاضوی، سید حسن بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 55-72]
 • قاضوی، سیدحسن بهائیت دست پرورده و عامل استکبار از منظر انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 117-141]
 • قاضی‌زاده، خشایار بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342 [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 26-50]
 • قاضی زاده هاشمی، زهرا سادات تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 317-337]
 • قربانی، حسینعلی تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسلام سیاسی (مطالعه نقش مطبوعات کیهان و اطلاعات 1340 - 1357) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 63-82]
 • قربانی، سعید ناامنی‌های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه‌‌ی امام خمینی و آیت ‌الله مطهری [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 205-229]
 • قربانی، فاطمه تحلیل گفتمانی چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه) [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 167-192]
 • قربانی، مصطفی انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 177-199]
 • قربانی زاده، وجه الله عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 217-246]
 • قربانی گلشن‌آباد، محمد انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 71-88]
 • قربانی گلشن آباد، محمد مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 303-326]
 • قربانی گلشن آبادی، محمد مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 161-181]
 • قربی، سید محمد جواد تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 57-76]
 • قربی، سید محمدجواد بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-108]
 • قربی، سید محمدجواد ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 81-102]
 • قمی، محسن جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 7-34]
 • قمی، محسن کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 7-24]
 • قنادی، علی سیاست ‌خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام: تداوم موازنه سازی و هویت‌ یابی انقلابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 219-257]
 • قنبری، سیروس شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره)) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 61-86]
 • قنبری، مجتبی تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 62-79]
 • قنبری حرم آبادی، مهناز رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-150]
 • قهرمانی نژاد شایق، بهاء‌الدین تحریف‌ستیزی علامه شهید مطهری و نقش آن در انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 35-48]
 • قهرمانی نژاد شایق، بهاءالدین مؤلفه‌های اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و جایگاه آن در انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 75-86]
 • قهرمانی نژاد شایق، بهاالدین انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-195]
 • قوی، نیره وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 9-36]

ک

 • کاوه پیشقدم، محمدکاظم ویژگی روشهای اقتضایی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • کاویانی، محمد بررسی سوء استفاده نظام سلطه از دانش روان شناسی در مدیریت جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 149-166]
 • کتابی، امیرعلی فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 207-228]
 • کتابی، امیرعلی چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 97-119]
 • کتابی، امیرعلی واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خارجی مستقل پس از انقلاب اسلامی (ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 125-149]
 • کتابی، امیرعلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و راهکارها و راهبردهای عملیاتی شدن آن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 7-27]
 • کجباف، علی اکبر خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • کرم زاده، اسماعیل عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 204-225]
 • کریمی، رقیه بازتاب شخصیت امام خمینی)ره( در شعر عباس فتونی و خلیل عجمی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 63-82]
 • کریمی، غلامرضا بررسی مؤلفه‌های دیپلماسی منطقه‌ای انقلاب اسلامی و ارائه راهبرد [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 163-180]
 • کریمی، محمدتقی برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+) [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 7-28]
 • کریمی والا، محمدرضا جستاری بر دموکراسی غربی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 51-76]
 • کریمی والا، محمدرضا تبیین مبانی نقلی و عقلی مردم‌‌سالاری دینی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 27-48]
 • کسلخه، یونس جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • کشاورز ترک، عین­ اله گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 181-205]
 • کشاورز شکری، عباس الگوی سنجش و ارزیابی کارآمدی انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 201-234]
 • کشوردوست، سمانه بررسی جایگاه گفتمان عدالت در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 191-211]
 • کلانتری، ابراهیم سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-30]
 • کلانتری، ابراهیم تبیین ضرورت تحقق جنبش نرمافزاری )تولید علم بومی( براساس نظریه انقلاب علمی تامس کوهن )با تأکید بر جامعه شناسی اسلامی( [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 167-188]
 • کلانتری، ابراهیم فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 207-228]
 • کلانتری، ابراهیم بررسی تفسیر سیاسی واژه‌ها و مفاهیم قرآنی در انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]
 • کلانتری، ابراهیم تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی+) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-32]
 • کلانتری، ابراهیم نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-102]
 • کلانتری، ابراهیم مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 7-34]
 • کلانتری، ابراهیم بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 143-166]
 • کلانتری، ابراهیم مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • کلانتری، ابراهیم شناسایی عمده‌ترین چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن‌ها بر پایه تحلیل فرامتنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 29-47]
 • کلانتری، اسماعیل تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-179]
 • کلانتری، اسماعیل تئوریزه کردن مبانی نظریۀ اقتصاد مقاومتی، به عنوان نظریۀ اقتصادی انقلاب اسلامی، بر اساس نظریۀ هم‌پایی فنّاورانه (مطالعۀ چند موردی: کرۀ جنوبی، چین و ایران) [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • کلدی، علیرضا مطالعه سیاست‌ ها و الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 73-92]
 • کمالیان، سید یوسف الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 285-302]
 • کمالی زاده، محمد بیانیه گام دوم انقلاب: مبانی نظری و شاخص های «جامعه اسلامی» در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 175-199]
 • کهرازه، یاسر جمهوری اسلامی ایران و برندینگ دینی؛ انقلابیگری ضد سیستمی در نظام بین الملل [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 49-65]
 • کوشکی، محمد صادق بررسی زمینه ها و علل مشترک تحولات جهان عرب در سالهای 2011-2012(بررسی موردی تونس،مصر،لیبی،یمن و بحرین) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 129-152]
 • کوشکی، محمد صادق تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 143-162]
 • کوشکی، محمدصادق تحلیلی بر سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای متعارض شورای همکاری خلیجفارس در قبال آن؛ ریشهها و پیامدهای متفاوت [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 219-241]
 • کوشکی، محمدصادق واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-98]
 • کوشکی، محمدصادق تأثیرپذیری مفهومی و روشی حرکت انصارالله یمن از انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 182-202]
 • کیانی، احسان گفتمان سیاست خارجی جریان‌‌های ملی‌‌گرا و اسلام‌‌گرا مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی مذاکره با سفارت آمریکا [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 183-205]
 • کیانی، احسان کُنش‌های کلامی آیت‌الله مصباح‌یزدی در جریان انقلاب اسلامی؛ مطالعة موردی: نشریات بعثت و انتقام [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • کیانی مجاهد، حامد نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 96-113]

گ

 • گروسی، ناصر آثار و نقش الیتیسم در توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور در عصر پهلوی دوم [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 93-114]
 • گلشنی، علیرضا بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 27-53]
 • گلشنی، علیرضا ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 107-129]
 • گلشنی، علیرضا عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 225-242]
 • گلشنی، علیرضا تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران (الزامات و اصلاح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-132]
 • گلشنی، علیرضا ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 129-150]
 • گلشنی، علیرضا چگونگی نهادینه سازی خط‏ مشی سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • گودرزی، جواد شناسایی راهکارها و مولفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر شاخص های فرهنگی-تبلیغاتی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 163-183]
 • گوهری مقدم، ابوذر نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 96-113]

ل

 • لاجوردی، سید شهاب واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-98]
 • لشکری، احسان نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 9-26]
 • لطفی‌زاد، روح الله جریان شناسی تطبیقی گروه‌های چپ در دهه 30 و 50 هجری شمسی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 113-136]
 • لطفی زاده، ابوالفضل بررسی مقایسه ای جایگاه جریان فکری لیبرال دموکراتیک و جریان اسلام سیاسی، فقهی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 177-209]
 • لک‌زایی، نجف مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 49-70]
 • لک زایی، شریف عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 225-242]

م

 • مایلی، محمد رضا جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 121-152]
 • مبینی، محمد تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 23-48]
 • متقی، ابراهیم شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 73-103]
 • متقی، علی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • مجاهدی، محمد مهدی سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 36-69]
 • مجیدپور، مهدی تئوریزه کردن مبانی نظریۀ اقتصاد مقاومتی، به عنوان نظریۀ اقتصادی انقلاب اسلامی، بر اساس نظریۀ هم‌پایی فنّاورانه (مطالعۀ چند موردی: کرۀ جنوبی، چین و ایران) [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • مجیدی، حسن مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 205-225]
 • مجیدی، محمدرضا تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای برسازی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید امنیتی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 191-214]
 • مجیدی، محمدرضا سازکارهای سیاسی درونی افزایش قدرت در - جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 111-144]
 • مجیدی، محمدرضا جنبش نرم افزاری تولید علم؛ با نگاهی به قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 229-246]
 • مجیدی، محمدرضا الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 139-164]
 • مجیدی، محمدرضا زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 125-142]
 • مجیدی، محمدرضا بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368 [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 201-223]
 • مجیدی، مصطفی تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق) [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 8-24]
 • محسنی سهی، فریبا سادات گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 75-96]
 • محمدحسین‌زاده، عبدالرضا قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی(ره) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 133-151]
 • محمد زاده، علی شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های «نظام انقلابی» در اندیشه‌ امام خامنه‌ای (مدظله) با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و روش دلفی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 151-171]
 • محمدزاده بنی طرفی، مهدی تعمیق معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 57-71]
 • محمدمیرزائی، حسن آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران) [دوره 3، شماره 11، 1393]
 • محمدی، اردوان شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 63-84]
 • محمدی، علیرضا تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 89-110]
 • محمدی، علیرضا بررسی تاثیر تکلیف گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 221-246]
 • محمدی، محسن حج و ظرفیت‌های درونی جهان اسلام در بیداری اسلامی با تمرکز بر اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 207-230]
 • محمدی، محمدعلی مؤلفه‌های نقش آفرین فرهنگ جهادی در تقویت مقاومت اسلامی در سپهر اندیشه آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 91-111]
 • محمدی، منوچهر الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 239-259]
 • محمدی، منوچهر انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 71-88]
 • محمدی، منوچهر مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 161-181]
 • محمدی خانقاهی، محسن نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 29-55]
 • محمدی سیرت، حسین تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و منافع ملی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای (مدظله) [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • محمدی‌فر، نجات ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 135-160]
 • محموداوغلی، رضا بررسی و تحلیل گفتمان اسلام‌گرای انقلابی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • مختاری، زینب تحلیل و بررسی نظریه «وجوب تحصیل حکومت در دوران غیبت» در اندیشه امام خمینی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • مختاریان ‌پور، مجید الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 203-231]
 • مخدومی، هادی مفهوم عدالت پس از انقلاب اسلامی (تحلیل گفتمان روزنامه­ی کیهان و شرق) [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 27-60]
 • مرادیان مرادحاصلی، بهزاد معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادیان مرادحاصلی، بهزاد معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 105-126]
 • مرتاضی، احمد مبانی فقهی عدم مسئولیت حاکم اسلامی در برابر نثار دماء مسلمین [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 93-120]
 • مرتاضی، احمد مبانی فقهی دیپلماسی مقاومت در برابر تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 103-132]
 • مرتضایی، سیداحمد بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران» [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 143-171]
 • مرتضوی امامی، سید علی مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • مرتضوی امامی زواره، سید علی تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • مرتضوی امامی زواره، سیدعلی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • مرتضوی امامی زواره، سیدعلی بررسی و تحلیل گفتمان اسلام‌گرای انقلابی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • مرشدی زاد، علی چالش‌‌های سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 231-252]
 • مرندی، دکتر سید محمد رضا . چیستی حکم حکومتی از منظر فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 137-155]
 • مرندی، سید علی چیستی حکم حکومتی از منظر فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 137-155]
 • مرندی، سیدمحمدرضا بررسی تطبیقی ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 7-34]
 • مرندی، محمدرضا ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 51-73]
 • مرندی، محمدرضا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، معماران انقلاب، مردم‌سالاری دینی، قانون اساسی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 220-239]
 • مسعود، غلام حسین بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 233-266]
 • مسعود، غلامحسین ویژگی روشهای اقتضایی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • مسعودنیا، حسین از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه­ی دوم انقلاب [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 247-267]
 • مصباحی مقدم، غلامرضا تبیین جدید نظریه ولایت فقیه با رویکرد فقه سیاسی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 141-159]
 • مطلبی، دکتر مسعود رشد و توسعه آموزش عالی و تأثیر آن بر دگرگونی ساخت سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 193-213]
 • مطلبی، مسعود چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 155-174]
 • مطلبی، مسعود جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 251-276]
 • مطلبی، مسعود شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های «نظام انقلابی» در اندیشه‌ امام خامنه‌ای (مدظله) با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و روش دلفی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 151-171]
 • معصومی، سید محمد الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 239-259]
 • معصومی، سید محمد رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 29-48]
 • معماری، داود مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع») [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 113-129]
 • مقدمی شهیدانی، سهراب بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-168]
 • ملاحسینی، علی طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 151-168]
 • ملتی، علیرضا بررسی نفوذ فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی ازمسیر ورزش های غیر همسو با ارزش های دینی با تکیه بر قاعده نفی سبیل (مطالعه موردی یوگا ) و راهکار های مقابله با آن [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 131-146]
 • ملک محمدی، حمیدرضا دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 35-53]
 • ملکوتیان، مصطفی بررسی تأثیرات اجتماعی انقلاب اسلامی بر تحولات کشور‌های حاشیه دریای خزر [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 167-190]
 • ملکوتیان، مصطفی رسانه‌های اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان در جریان تحولات بیداری اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 151-166]
 • ملکوتیان، مصطفی بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 111-124]
 • ملکوتیان، مصطفی بیداری اسلامی و راه‌های تداوم آن (با بهره‌گیری از تجربیات انقلاب اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 151-172]
 • ملکوتیان، مصطفی مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 53-74]
 • ملکوتیان، مصطفی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و راهکارها و راهبردهای عملیاتی شدن آن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 7-27]
 • منافی، کاظم شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره)) [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 61-86]
 • منتظر، غلامعلی تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-179]
 • منتظرالقائم، اصغر خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • منتظری، سید سعید رضا تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • منشادی، مرتضی مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]
 • منصوری، توران آزمون‌پذیری نظریه انقلاب اجتماعی با انقلاب‌های مصر و تونس [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 207-227]
 • منصوری، جواد جایگاه فرهنگ عمومی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 181-194]
 • منیری، حمیدرضا انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 157-181]
 • منیری، حمیدرضا تبیین پیمایشی فرصت‌های حج ابراهیمی به منظور صدور انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 135-158]
 • مهتدی، مهدی شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با رویکرد تصویرسازی آینده [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 243-268]
 • مهدوی، سیدمحمدهادی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 117-140]
 • موحدیان، میلاد عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 209-233]
 • موسوی، سید رضا دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 35-53]
 • موسوی، سید سعید مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • موسوی، سید صدرالدین بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-108]
 • موسوی، سید فضل الله امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 197-215]
 • موسوی، سید محمد نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 207-229]
 • موسوی، سید محمد بررسی نقش خشونت‌های ضد شیعی در پاکستان بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 239-281]
 • موسوی، سید محمد نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 195-213]
 • موسوی، سید محمدرضا بررسی نقش خشونت‌های ضد شیعی در پاکستان بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 239-281]
 • موسوی، سید محمدرضا نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 195-213]
 • موسوی، سید محمدرضا چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 155-174]
 • موسوی، سیدمهدی مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 7-34]
 • موسوی رکعتی، سید سیاوش واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 207-224]
 • موسوی شربیانی، سید جلال بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 75-94]
 • موسوی نیا، سید مهدی گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 177-199]
 • موسی‌زاده، رضا خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 29-53]
 • مولوی وردنجانی، عیسی تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 7-33]
 • مولوی وردنجانی، عیسی بازخوانی قرائت‌‌های مختلف از قطعنامه 598؛ از روایت تا حقیقت [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 161-186]
 • مولوی وردنجانی، عیسی پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 121-142]
 • مولوی وردنجانی، عیسی تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 165-186]
 • مولوی وردنجانی، عیسی پیشران های نظریه انتظار در کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 67-88]
 • میر احمدی، منصور اسلام سیاسی و نظم مردمی در ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 279-302]
 • میرترابی، سعید تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران (الزامات و اصلاح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-132]
 • میرحسینی، فرشته بررسی زمینه ها و علل مشترک تحولات جهان عرب در سالهای 2011-2012(بررسی موردی تونس،مصر،لیبی،یمن و بحرین) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 129-152]
 • میرزایی، حسن محمد تبیین ضرورت تحقق جنبش نرمافزاری )تولید علم بومی( براساس نظریه انقلاب علمی تامس کوهن )با تأکید بر جامعه شناسی اسلامی( [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 167-188]
 • میرعظیمی، سید حمیدرضا جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+ [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 35-58]
 • میرعظیمی، سید حمیدرضا رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 25-50]
 • میرعلی، محمدعلی انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 227-250]
 • میرویسی نیک، صادق جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت) [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 213-236]

ن

 • نادری، مهدی نقش و کارکردهای مجالس عزاداری حسینی در جامعه پذیری سیاسی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 215-239]
 • نادری، مهدی نقش و چگونگی رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج مردمی در فرآیند انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-206]
 • نادری، مهدی لوازم «محرومیّت زدایی عادلانه» در تفکر سیاسیِ آیت الله خامنه ای [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • نازاریان، سید محمدوهاب نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-164]
 • ناصری جازار، علی سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 7-40]
 • ناصری جازار، علی سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • ناظمی اردکانی، مهدی الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 184-203]
 • نباتیان، محمداسماعیل جستاری در چرایی چرخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از انقلابی‌گری به محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 225-242]
 • نباتیان، محمداسماعیل مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 53-74]
 • نباتیان، محمداسماعیل مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 131-153]
 • نجابت، روح ‌الله تأثیرپذیری مفهومی و روشی حرکت انصارالله یمن از انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 182-202]
 • نجات‌پور، مجید جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 121-144]
 • نجات‌پور، مجید ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 135-160]
 • نجف زاده، مهدی سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 7-40]
 • نجف زاده، مهدی مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی) [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 227-249]
 • نجف زاده، مهدی سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • نجفی، داود از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه­ی دوم انقلاب [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 247-267]
 • نجفی پور، امیرعباس طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 151-168]
 • نژادزندیه، رؤیا کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 247-274]
 • نصراصفهانی، محسن طراحی مدل تمدن سازی نوین اسلامی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 210-226]
 • نصیرزاده، زهرا بررسی وضعیت مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره اول و دوم [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • نصیری، محمد ثقلین انقلاب اسلامی: از وصایت رسول الله(ص) تا وصیت روح الله [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 97-118]
 • نصیری، مهدی ارزیابی توسعه فناوری در ایران بر اساس دو الگوی فناوری مناسب و خوداتکا، مورد مطالعه برنامه‌های اول تا پنجم توسعه [دوره 10، شماره 3، 1400]
 • نظری، علی‌اشرف نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 35-59]
 • نفر، زهرا واکاوی تاثیر فرهنگ سیاسی شیعه بر شکل­گیری ریشه­های انقلاب اسلامی و پیروزی آن [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 145-176]
 • نوابخش، مهرداد مطالعه سیاست‌ ها و الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 73-92]
 • نواختی‌مقدم، امین تحلیل گفتمان رهبری مسلط امام‌خمینی(ره) در بسیج مردمی بر مبنای ایدئولوژی مذهبی در فرآیند پیروزی انقلاب‌ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-132]
 • نواختی مقدم، امین بررسی نقش تطبیقی امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی سال 1357 [دوره 4، شماره 15، 1394، صفحه 193-208]
 • نوذری، حسینعلی جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 137-157]
 • نورائی، مرتضی بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 133-159]
 • نوروزی، محمد جواد شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 183-204]
 • نوروزی، محمدجواد رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+ [دوره 2، شماره 6، 1392، صفحه 29-48]
 • نوروزی، محمدجواد بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 185-208]
 • نوروزی مصیر، امین عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 225-242]
 • نوری، عباس چالش‌‌های سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 231-252]
 • نوری، عباس نقش و چگونگی رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج مردمی در فرآیند انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 169-206]
 • نیاکویی، سیدامیر سیاست ‌خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام: تداوم موازنه سازی و هویت‌ یابی انقلابی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 219-257]
 • نیکروش، ملیحه منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 103-124]

و

 • واثق، محمود نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 9-26]
 • واسعی، هادی تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه‏‌های تروریستی معاصر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-184]
 • وکیلی، الهه نقش مؤلفه‌‌های اندیشه سیاسی امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی (با تأکید بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 185-207]
 • وکیلی، الهه نقش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در مشارکت فراگیر سیاسی اجتماعی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 140-156]
 • وکیلی، هادی خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • ولدبیگی، عبدالشریف مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 205-225]
 • ولیزاده، اکبر درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 145-166]
 • ولی زاده میدانی، رامین واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]

ه

 • هاشمی، صفیه سادات فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 45-66]
 • هراتی، محمد جواد همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 83-110]
 • هراتی، محمد جواد ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 225-227]
 • هراتی، محمد جواد واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 259-277]
 • هراتی، محمد جواد عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 199-220]
 • هراتی، محمد جواد انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57» [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 187-216]
 • هراتی، محمد جواد مناسبات دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی قبل از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 244-284]
 • هراتی، محمدجواد تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 159-186]
 • هراتی، محمدجواد آزمون‌پذیری نظریه انقلاب اجتماعی با انقلاب‌های مصر و تونس [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 207-227]
 • هرسیج، حسین منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن [دوره 4، شماره 14، 1394، صفحه 109-137]
 • هرسیج، حسین سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-29]
 • هزارجریبی، جعفر واکاوی تحلیلی معنای امید در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای؛ با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 73-105]
 • هزاوه‌ای، سید مرتضی جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت) [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 213-236]
 • هزاوه‌ای، سید مرتضی مردم سالاری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسلامی منطقه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 172-198]
 • همتی، محمدعلی بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی [دوره 2، شماره 7، 1392، صفحه 85-102]
 • همتیان، هادی مدل برنامه‌‌ریزی گفتمانی» به ‌مثابه مدل روش‌ شناختی جهت نظریه ‌پردازی پیشـرفت اسـلامی ایـرانی در اندیشه آیت ‌الله خامنه‌‌ای [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 152-181]
 • همدانی، محمدعلی رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی [دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 7-34]
 • هنری لطیف پور، یدالله عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 199-220]

ی

 • یاری، محمدجواد ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 129-150]
 • یحیی صلاحی، ملک بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان [دوره 9، شماره 34، 1399، صفحه 80-99]
 • یزدانی، عنایت الله بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره)) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 247-278]
 • یقینی‌پور، مصطفی تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 109-134]
 • یوسف زهی، ناصر نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 35-59]
 • یوسفی، مصطفی نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران [دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 193-217]