دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 257-510