دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 257-510 
6. پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

صفحه 119-136

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.6.8

یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری


7. نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی

صفحه 137-164

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.7.9

سید محمدوهاب نازاریان؛ غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی شاهین