دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 7-231 
7. طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

صفحه 151-168

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.7.3

محمد حسین فروزانفر؛ علی ملاحسینی؛ محمدعلی ریاحی؛ امیرعباس نجفی پور