گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای
1. گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای

سید مهدی موسوی نیا؛ ناصر جمال زاده

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، صفحه 7-31

چکیده
  انقلابی‌گری از موضوعات بسیار مهم و قابل بررسی در حیطه اندیشه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است و ضرورت دارد از دریچه ارزش‌های بومی و اسلامی درباره آن سخن گفته شود، به همین سبب در مقاله حاضر به بررسی این ...  بیشتر