دوره و شماره: دوره 9، ویژه نامه بیانیه گام دوم، پاییز 1399