دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، فروردین 1400 
2. سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها

صفحه 36-69

اسماعیل بیات؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


3. نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم

صفحه 70-94

امید شکرانه ارزنقی؛ مسعود اخوان کاظمی


4. مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

صفحه 96-115

سید حامد عنوانی؛ وحیده فخار؛ سید حسین سید موسوی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی


12. الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم

صفحه 285-302

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ سید یوسف کمالیان