دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، بهار 1400 
2. سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها

صفحه 36-69

اسماعیل بیات؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


3. نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم

صفحه 70-94

امید شکرانه ارزنقی؛ مسعود اخوان کاظمی


4. مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

صفحه 95-117

سید حامد عنوانی؛ وحیده فخار؛ سید حسین سید موسوی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی


11. الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ سید یوسف کمالیان