دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 37، تیر 1400 
3. مناسبات فرهنگی عامل نفوذ آمریکا در ایران

صفحه 53-72

یدالله سپهری؛ محمد حسین پندار؛ فریبا ایری


4. شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه

صفحه 73-103

محمدصادق جلالی راد؛ ابراهیم متقی؛ روزیتا سپهرنیا


12. ویژگی روشهای اقتضایی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

سارا دیبا نیا؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم