دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، مرداد 1401 
مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391

زهرا نامور؛ ویدا صیفوری؛ اسماعیل بیگدلو؛ نرجس ورع


تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی

محمد مظهری؛ رضا دهقانیان؛ محمدرضا مجتهدی؛ آیت مولایی


ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا

محمد قلعه نویی؛ داود کیانی؛ مهدی جاودانی مقدم