دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، شهریور 1401 
تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب

محسن عابدی‌درچه؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد


دلائل و زمینه های سیاسی- فرقه ای تاسیس و توسعه مدارس بهایی با تاکید بر تاریخ معاصر ایران

امامعلی شعبانی؛ مهدی محمودی چراتی؛ رمضان صیقل؛ سیدعلی اکبر عباسپور