دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، اسفند 1401 
دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی

محمد سجاد شیرودی؛ علیرضا صدرا؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ سید رضا موسوی


«اقتدار ایران اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای و مبانی فقهی آن»

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ مژده بیجاری؛ صدیقه نیک طبع