دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1396 
6. آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران

صفحه 129-152

سعید حاجی ‌ناصری؛ نجف شیخ ‌سرایی