دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 7-195