دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، فروردین 1392 
2. رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی

صفحه 25-50

سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محسن جمشیدی کوهساری